Сертифициращо обучение за медиатори

Дати: 13, 14, 27, 28 Ноември

Онлайн подготовка: 18 акад. часа

/през дигиталната ни система за онлайн обучения/

Какво представлява обучението?

Този курс представлява практическо обучение за медиатори. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната ни практика от процедури по медиация и обучения по медиация в България през последните 14 години.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация. Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Програмата на сертифициращото обучение за медиатори е одобрена със заповед N РД 09-327 на Зам.-министъра на образованието и науката, УИН 75270001.

Брой кредити: 3

За кого е подходящ този курс?

Обучението е полезно за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на: воденето на преговори, управлението на конфликти, ефективната комуникация и разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, брокери на недвижими имоти, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинговия, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи, педагогически специалисти и други.

Какви знания и умения получавате?

– Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации;

– Да водите преговори професионално;

– Основните комуникативни умения и медиаторски техники;

– Да управлявате своето поведение, като медиатор;

– Да се справяте с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;

– Да управлявате и довеждате до успешен завършек процедурата по медиация;

Какво е необходимо, за да завършите успешно обучението?

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмени тестове, практически изпит и интервю, съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че нямате възможност да присъствате на повече от 5 учебни дни за цялото обучение, можете да ни уведомите, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

Удостоверения и Сертификати

След успешното завършване на обучението, вие придобивате правоспособност за вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, по Ваше желание може да Ви бъде издадено удостоверение за участие в курса с отбелязан брой на часовете присъствие, което не дава правоспособност на медиатор.

В случай че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

Такса за участие

Таксата на цялото обучение е 660 лева и се заплаща по следния начин:

– При заявяване на обучението /в пет дневен срок/ – 200 лв;
– Остатъка от дължимата такса – не по-късно от 10 дни преди началото на заявеното обучение.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

ОТСТЪПКИ:

При заплащане на сумата 30 дни преди обучението- 10 %.

За повече от 1 представител на организация и студенти: 10 %.

Кумулативна отстъпка – опция 1 + опция 2: 15 %.

Таксата за педагогически специалисти и представители на учебни заведения, които работят по програмата за създаване на центрове по медиация в училищата е 528.00 лв.За да ползвате отстъпката, въведете следният промо код при заявяване на обучението: amps111

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

Първи стъпки в медиацията

Обучението „Първи стъпки в медиацията“ цели запознаване на участниците с процедурата по медиация- кой я води, кои са основните принципи в медиацията, как протича процедурата, законовите изисквания към процедурата и към медиатора, кои са разликите от другите способи за извънсъдебно разрешаване на спорове.

В рамките на обучението ще бъде представен модела на Институт „Итера“ за прилагане на медиацията в предучилищното и училищното образование.

Обучението ще се проведе изцяло онлайн.

Организирано е за Община Варна, Дирекция „Образование“ и е затворено за заявяване.

Първи стъпки в медиацията

Обучението „Първи стъпки в медиацията“ цели запознаване на участниците с процедурата по медиация- кой я води, кои са основните принципи в медиацията, как протича процедурата, законовите изисквания към процедурата и към медиатора, кои са разликите от другите способи за извънсъдебно разрешаване на спорове.

В рамките на обучението ще бъде представен модела на Институт „Итера“ за прилагане на медиацията в предучилищното и училищното образование.

Обучението ще се проведе онлайн.

Организирано е за Община Варна, Дирекция „Образование“ и е затворено за заявяване.

Специфика на Online медиацията – практически online тренинг

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Това обучение е практически ориентирано.

Съчетава психологическите аспекти с преговорните и правните в едно.

Подготвя за практическо разрешаване на спорове в online среда и дава подготовка за преодоляване на конфликти с методите на медиацията.

Ще бъдат включени специализирани техники, различни ролеви игри, практики и симулирани ситуации.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТОЗИ КУРС?

Обучението е подходящо за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове в дигитална среда.

Предназначено е за медиатори, които са преминали сертифициращо обучение.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Таксата на цялото обучение е 49 лева и се заплаща по следния начин: При заявяване на обучението /в пет дневен срок/.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения.

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

Обучение „Mедиация в образованието“

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Онлайн подготовка: 8 акад. часа

/през дигиталната ни система за онлайн обучения/

Това обучение е специализирано за сферата на образованието. Съчетава психологическите аспекти с преговорните и правните в едно.

Подготвя за практическо разрешаване на спорове, свързани с отношения в сферата на образованието и дава подготовка за преодоляване на конфликти с методите на медиацията.

Обучението е одобрено от Министъра на образованието със Заповед N РД 09-327, УИН 75270002.

След успешното завършване на обучението, ще бъде издадено  удостоверение съобразно изискванията на Наредба №12/01.09.2016 г. за признаване на 2 квалификационни кредита.

Всички участници, преминали успешно обучението, който са сертифицирани и като медиатори получават и удостоверение за завършено специализирано надграждащо обучение „Медиация в образованието“, съгласно Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

КАКВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПОЛУЧАВАТЕ?

– Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации в сферата на образованието.

– Да водите преговори професионално;

– Каква е процедурата за създаване на центрове по медиация в образователните институции.

– Правна уредба на дейността на училищните медиатори.

– Придобиване на умения и знания за адекватното и своевременно разпознаване и овладяване на особеностите при кризисни ситуации.

– Доразвиване и усъвършенстване на знанията и уменията на сертифицираните медиатори и специализирането им в медиация в образованието.

Ще бъдат включени специализирани техники, различни ролеви игри, практики и симулирани ситуации.

ПРОГРАМАТА НА ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА:

– Най- често срещаните конфликти и спорове в образованието;
– Характеристиките и особеностите на медиацията в образованието;
– Какви са специфичните стъпки в процедурата по училищна медиация;
– Процедурите и начин на организиране и протичане на училищната медиация;
– Граници на съдействието на медиатора. Съпоставка с ролята на психолога;
– Участието на третите лица в процедурата;
– Неравнопоставеност на силите;
– Специфики на комуникацията на медиацията в образованието;
– Стратегии за пренасочване на неконструктивен диалог в конструктивен;
– Дискусия върху случаи от опита на медиаторите.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТОЗИ КУРС?

Обучението е подходящо за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове в образованието.

Предназначено е както за медиатори, които са преминали сертифициращо обучение, така и за специалисти, които все още не са медиатори, но имат интерес към разрешаването на спорове в образователните институции или практикуват в тази сфера- юристи, психолози, терапевти, социални работници, педагогически специалисти и други консултанти.

Учители- начален етап, Учители- прогимназиален етап, Учители- гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, Психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, Ресурсни учители, Корепетитори, Хореографи, Треньори, Учители- предучилищно образование, Учители – целодневна организация.

След успешното завършване на обучението, на педагогическите специалисти ще бъде издадено удостоверение за признаване на 2 квалификационни кредита.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Таксата на цялото обучение е 290 лева и се заплаща по следния начин: При заявяване на обучението /в пет дневен срок/.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

Обучение по преговори, управление на конфликти, медиация

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, УИН 75270001, одобрено със заповед РД 09-327 от 16-01-2019г.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОБУЧЕНИЕТО

Този курс представлява практическо обучение за медиатори. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната ни практика от процедури по медиация и обучения по медиация в България през последните 14 години.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация. Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Програмата на сертифициращото обучение за медиатори е одобрена със заповед N РД 09-327 на Зам.-министъра на образованието и науката, УИН 75270001.

Брой кредити: 3

ПРОГРАМАТА Е НАСОЧЕНА КЪМ:

Учители- начален етап, Учители- прогимназиален етап, Учители- гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, Психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, Ресурсни учители, Корепетитори, Хореографи, Треньори, Учители- предучилищно образование, Учители – целодневна организация.

КАКВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПОЛУЧАВАТЕ

– Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации;

– Да водите преговори професионално;

– Основните комуникативни умения и медиаторски техники;

– Да управлявате своето поведение, като медиатор;

– Да се справяте с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;

– Да управлявате и довеждате до успешен завършек процедурата по медиация;

КАКВО Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ ОБУЧЕНИЕТО УСПЕШНО

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмени тестове, практически изпит и интервю, съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че нямате възможност да присъствате на повече от 5 учебни дни за цялото обучение, можете да ни уведомите, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Таксата за педагогически специалисти и представители на учебни заведения, които работят по програмата за създаване на центрове по медиация в училищата, детските градини и университетите е 528.00 лв.

Таксата се заплаща по следния начин:

– При заявяване на обучението- в десет дневен срок.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

Медиацията като инструмент за превенция проявите на агресия

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението „Медиацията като инструмент за превенция проявите на агресия“ цели запознаване на участниците с процедурата по медиация- кой я води, кои са основните принципи в медиацията, как протича процедурата, законовите изисквания към процедурата и към медиатора.

Ще бъдат разгледани успешни подходи за преодоляване на бариерите в комуникацията, тест за самоопределяне на собствения доминиращ стил за комуникация, материали към темата и симулирани ситуации. Ще бъде поставен акцент върху WIN – WIN стратегията за разрешаване на конфликти.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТОЗИ КУРС?

Обучението „МЕДИАЦИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ПРОЯВИТЕ НА АГРЕСИЯ“ е заявено от публична организация и е затворено за външни заявки.

Обучението е присъствено и онлайн /самоподготовка в дигитална среда чрез платформата за обучения на Институт „Итера“/.

За това обучение не се предвиждат квалификационни кредити.

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвиденият в учебната програма изпит- тест.

СЕРТИФИКАТИ

Всички участници получават удостоверение за участие в обучението.

ЗА ЗАПИСВАНЕ

Чрез попълване на електронната форма в сайта ни;

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

Медиация в университета – най-често задаваните въпроси

Дата: 14 Октомври

За обучението

Обучението „Медиация в университета- най-често задаваните въпроси“ цели запознаване на участниците с процедурата по медиация- концепция на медиацията, кой я води, кои са основните принципи в медиацията, предимства на медиацията, как протича процедурата накратко, психологическите аспекти на медиацията в образованието.

Каква е спецификата на медиацията в университета. Приложението на медиацията в различните обществени сфери.

За кого е подходящ този курс?

Обучението е предназначено за студенти на Икономически университет- Варна и е част от поредица събития, които реализираме заедно с Университетския център по медиация към ИУ- Варна.

Обучението е част от предвидените дейности за реализиране на младежка инициатива “На фокус: Медиацията във висшето образование – новата култура на комуникация в 2021 г.”, която се осъществява в партньорство от Университетски център по медиация (УЦМ) при Икономически университет – Варна, Институт “Итера” и Дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна.

За да завършите успешно обучението е необходимо:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвиденият в учебната програма изпит- тест.

Сертификати

Всички участници получават удостоверение за участие в обучението „Медиация в университета- най-често задаваните въпроси“

За записване

Чрез попълване на електронната форма в сайта ни;

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

Ефективната комуникация

Дата: 4 Декември 2021 г.

Какво представлява обучението?

Създадохме новите тренинг програми за хората, който търсят новаторски техники за личностно развитие.

В новите ни тренинги ще откриете нов, ефикасен начин на комуникация, фокусиран върху резултатите.

Ще получите арсенал от техники през широк аспект от казуси.

В обучението „Ефективната комуникация“ ще разгледаме:

– Невербалната интелигентност в основата на успешното общуване;
– Кои са основните закони на общуването;
– Вербалната комуникация- какво знаем за нея?
– Въздействието на гласа;
– Коя е невербалната страна на речта;
– Коя е невербалната страна на слушането;
– Как да не бъдем лингвистично егоцентрични;
– Умението да задаваш въпроси- Методът на Сократ;
– Емоционалната устойчивост;
– Кои са основните закони на общуването.

Обучението  „Ефективната комуникация“ ще Ви даде възможност да приложите усвоените техники в реални ситуации, докато работите заедно с колеги от групата и получавате обратна връзка в реално време.

Всички участници получават СЕРТИФИКАТ за участие.

Какви знания и умения получавате?

След обучението ще можете уверено да приложите основни практически умения за:

– Ефективна комуникация;

– Постигане на емоционална издръжливост;

– Ще развиете една от основните техники на професионалния преговарящ- активното слушане.

– Ще усъвършенствате уменията си за задаване на правилните въпроси;

– Ще се научите да давате високо ефективна обратна връзка.

Обучението е основано на практически упражнения и казуси, които ще Ви позволят да усвоите и проверите на място ефикасността на преподаваните техники и техните приложения.

За кого е подходящо обучението

Обучението е полезно за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в ефективната комуникация и разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, брокери на недвижими имоти, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи, педагогически специалисти и други.

Такса участие

Таксата на цялото обучение е 110 лева и се заплаща при заявяване на обучението /в пет дневен срок/.

За записване

Чрез попълване на електронната форма в сайта ни;

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

Медиация в образованието

Дати: 24 и 25 Ноември

Онлайн подготовка: 8 акад. часа

/през дигиталната ни система за онлайн обучения/

Това обучение е специализирано за сферата на образованието.

Съчетава психологическите аспекти с преговорните и правните в едно.

Подготвя за практическо разрешаване на спорове, свързани с отношения в сферата на образованието и дава подготовка за преодоляване на конфликти с методите на медиацията.

Обучението е одобрено от Министъра на образованието със Заповед N РД 09-327, УИН 75270002.

След успешното завършване на обучението, ще бъде издадено  удостоверение съобразно изискванията на Наредба №12/01.09.2016 г. за признаване на 2 квалификационни кредита.

Всички участници, преминали успешно обучението, който са сертифицирани и като медиатори получават и удостоверение за завършено специализирано надграждащо обучение „Медиация в образованието“, съгласно Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Какви знания и умения получавате?

– Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации в сферата на образованието.

– Да водите преговори професионално;

– Каква е процедурата за създаване на центрове по медиация в образователните институции.

– Правна уредба на дейността на училищните медиатори.

– Придобиване на умения и знания за адекватното и своевременно разпознаване и овладяване на особеностите при кризисни ситуации.

– Доразвиване и усъвършенстване на знанията и уменията на сертифицираните медиатори и специализирането им в медиация в образованието.

Ще бъдат включени специализирани техники, различни ролеви игри, практики и симулирани ситуации.

Програмата на обучението включва:

– Най- често срещаните конфликти и спорове в образованието;

– Характеристиките и особеностите на медиацията в образованието;
– Какви са специфичните стъпки в процедурата по училищна медиация;
– Процедурите и начин на организиране и протичане на училищната медиация;
– Граници на съдействието на медиатора. Съпоставка с ролята на психолога;
– Участието на третите лица в процедурата;
– Неравнопоставеност на силите;
– Специфики на комуникацията на медиацията в образованието;
– Стратегии за пренасочване на неконструктивен диалог в конструктивен;
– Дискусия върху случаи от опита на медиаторите.

За кого е подходящ този курс?

Обучението е подходящо за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове в образованието.

Предназначено е както за медиатори, които са преминали сертифициращо обучение, така и за специалисти, които все още не са медиатори, но имат интерес към разрешаването на спорове в образователните институции или практикуват в тази сфера- юристи, психолози, терапевти, социални работници, педагогически специалисти и други консултанти.

Учители- начален етап, Учители- прогимназиален етап, Учители- гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, Психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, Ресурсни учители, Корепетитори, Хореографи, Треньори, Учители- предучилищно образование, Учители – целодневна организация.

Сертификати

Всички участници получават удостоверение за участие в специализирано обучение „Медиация в образованието“.

След успешното завършване на обучението, на педагогическите специалисти ще бъде издадено удостоверение за признаване на 2 квалификационни кредита.

Удостоверение за завършено специализирано надграждащо обучение по „Медиация в образованието“ съгласно Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията получават участниците, които:

– Са сертифицирани медиатори;

– Преминали са успешно обучението по семейна медиация. 

За успешното преминаване на обучението е необходимо участието на пълното обучение, и полагането на изпит, който се състои от тест и симулирана медиация.

Такса за участие

Таксата на цялото обучение е 290 лева и се заплаща по следния начин: При заявяване на обучението /в пет дневен срок/.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

За записване

Чрез попълване на електронната форма в сайта ни;

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

Първи стъпки в медиацията

Дата: 3 Декември 2021 г.

За обучението

Обучението „Първи стъпки в медиацията“ цели запознаване на участниците с процедурата по медиация- кой я води, кои са основните принципи в медиацията, как протича процедурата, законовите изисквания към процедурата и към медиатора, кои са разликите от другите способи за извънсъдебно разрешаване на спорове, психологическите аспекти на медиацията в образованието.

Участниците ще бъдат запознати с: Конфликта- същност, причини, етапи; Процедурата по медиация- предимства, етапи, участници, видове; Правна рамка на медиацията в България и в Европа; Как се създават и функционират центрове за медиация в образователните институции.

Ще бъдат включени техники, различни ролеви игри, практики и симулирани ситуации.

Обучението е одобрено от Министъра на образованието, УИН 75270008.

След успешното завършване на обучението, ще бъде издадено  удостоверение за признаване на 1 квалификационен кредит.

Какви знания и умения получавате?

– Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации в сферата на образованието.

– Каква е процедурата за създаване на центрове по медиация в образователните институции.

– Правна уредба на дейността на училищните медиатори.

Ще бъдат включени специализирани техники, различни ролеви игри, практики и симулирани ситуации.

За кого е подходящ този курс?

Обучението е подходящо за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове в образованието.

Предназначено е за специалисти, които все още не са медиатори, но имат интерес към разрешаването на спорове в образователните институции или практикуват в тази сфера- юристи, психолози, терапевти, социални работници, педагогически специалисти: Учители- начален етап, Учители- прогимназиален етап, Учители- гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, Психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, Ресурсни учители, Корепетитори, Хореографи, Треньори, Учители- предучилищно образование, Учители – целодневна организация.

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвиденият в учебната програма изпит- тест.

Сертификати

Всички участници получават удостоверение за участие в еднодневно обучение „Първи стъпки в медиацията“.

След успешното завършване на обучението, на педагогическите специалисти ще бъде издадено удостоверение за признаване на 1 квалификационен кредит.

Такса за участие

Таксата на цялото обучение е 90 лева и се заплаща по следния начин: При заявяване на обучението /в пет дневен срок/.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

За записване

Чрез попълване на електронната форма в сайта ни;

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

Семейна медиация – специализирано обучение

Дати: 12 и 14 Ноември /присъствено online/

16 часа подготовка през дигиталната ни система за обучения

Онлайн подготовка: 8 акад. часа

/през дигиталната ни система за онлайн обучения/

Какво представлява обучението?

Обучението подготвя за практическо разрешаване на спорове, свързани със семейните отношения и договаряне на последиците при прекратяването им- свързани с децата, и имуществото.

Съчетава психологическите, комуникативни, правни и преговорни аспекти в едно.

То е със силна практическа насоченост и дава подготовка за преодоляване на семейни конфликти с методите на медиацията.

За кого е подходящ този курс?

Обучението е подходящо за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на семейни спорове.

Предназначено е както за медиатори, които са преминали сертифициращо обучение, така и за специалисти, които все още не са медиатори, но имат интерес към разрешаването на семейни спорове или практикуват в тази сфера- юристи, психолози, терапевти, социални работници, педагогически специалисти и други консултанти.

Удостоверения и Сертификати

Всички участници получават удостоверение за участие в специализирано обучение по семейна медиация.

Удостоверение за завършено специализирано надграждащо обучение по семейна медиация съгласно Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията получават участниците, които:

– Са сертифицирани медиатори;

– Преминали са успешно обучението по семейна медиация. 

Съгласно Наредбата за успешното преминаване на обучението е необходимо участието на пълното обучение, и полагането на изпит, който се състои от тест и симулирана медиация.

Такса за участие

Таксата на цялото обучение е 290 лева и се заплаща по следния начин: При заявяване на обучението /в пет дневен срок/.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

Сертифициращо обучение за медиатори

Дати: Септември/ Октомври 2021

Онлайн подготовка: 18 акад. часа

/през дигиталната ни система за онлайн обучения/

Какво представлява обучението?

Този курс представлява практическо обучение за медиатори. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната ни практика от процедури по медиация и обучения по медиация в България през последните 14 години.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация. Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Програмата на сертифициращото обучение за медиатори е одобрена със заповед N РД 09-327 на Зам.-министъра на образованието и науката, УИН 75270001.

Брой кредити: 3

За кого е подходящ този курс?

Обучението е полезно за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на: воденето на преговори, управлението на конфликти, ефективната комуникация и разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, брокери на недвижими имоти, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинговия, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи, педагогически специалисти и други.

Какви знания и умения получавате?

– Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации;

– Да водите преговори професионално;

– Основните комуникативни умения и медиаторски техники;

– Да управлявате своето поведение, като медиатор;

– Да се справяте с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;

– Да управлявате и довеждате до успешен завършек процедурата по медиация;

Какво е необходимо, за да завършите успешно обучението?

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмени тестове, практически изпит и интервю, съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че нямате възможност да присъствате на повече от 5 учебни дни за цялото обучение, можете да ни уведомите, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

Удостоверения и Сертификати

След успешното завършване на обучението, вие придобивате правоспособност за вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, по Ваше желание може да Ви бъде издадено удостоверение за участие в курса с отбелязан брой на часовете присъствие, което не дава правоспособност на медиатор.

В случай че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

Такса за участие

Таксата на цялото обучение е 660 лева и се заплаща по следния начин:

– При заявяване на обучението /в пет дневен срок/ – 200 лв;
– Остатъка от дължимата такса – не по-късно от 10 дни преди началото на заявеното обучение.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

ОТСТЪПКИ:

При заплащане на сумата 30 дни преди обучението- 10 %.

За повече от 1 представител на организация и студенти: 10 %.

Кумулативна отстъпка – опция 1 + опция 2: 15 %.

Таксата за педагогически специалисти и представители на учебни заведения, които работят по програмата за създаване на центрове по медиация в училищата е 528.00 лв.За да ползвате отстъпката, въведете следният промо код при заявяване на обучението: amps111

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58