ИНОВАТИВНА АВТОРСКА МЕТОДИКА ЗА РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ МЕТОДИТЕ НА МЕДИАЦИЯТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ- Ниво 1 Copy

Програмата на обучението цели запознаване с авторска методика на Институт “Итера” за изграждане на емоционални компетентности (себепознание, саморегулация, умения за общуване, умения за управление на конфликти) в предучилищна и начална училищна възраст.

Формиране на умения за разпознаване и преодоляване на проблемни поведения, с цел подобряване на комуникацията и микроклимата в детската градина и училище. Създаване на култура на сътрудничество.

Обучението ИНОВАТИВНА АВТОРСКА МЕТОДИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ МЕТОДИТЕ НА МЕДИАЦИЯТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ- НИВО 1 включва презентиране и информиране относно:

– Академия Миротворци – концепция за медиация в образованието   /обобщение на логическата структура на Академия Миротворци/.

– Как протича процедурата по медиация накратко.

– Принципи на процедурата по медиация.

– Кой може да бъде медиатор.

– Основни характеристики на емоционалните компетентности и ефективни подходи за развитието им.

– Психофизиология на емоциите в периода 0 – 7 години. Най – често срещаните конфликти, основани на възрастовите кризи.

– Практическо приложение на методиката.

Компетентности, които ще бъдат придобити

Умения за работа с авторски практически приложим алгоритъм за управление на конфликти в образованието с цел развиване на емоционални компетентности и превенция проявите на агресия.

Методи на обучение

Методите на обучение ще са догматичен (получаване на знания в готов вид- подбран и поднесен от обучаващите), евристичен (усвояване на знания чрез самостоятелно разсъждаване) и изследователски (самостоятелно придобиване на знания чрез опити, наблюдения и измервания). – Лекционен курс /присъствен или онлайн/; – Онлайн подготовка- 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми и предложения с алтернативни решения, и други; – Дискусия- открито обсъждане на поставени проблеми с активно участие на участниците в обучението, включително онлайн; – Участие в симулирани ситуации; Източниците на информация ще бъдат словесни (разказ и беседа), нагледни (наблюдения и демонстрация) и практически метод чрез упражнения, симулирани ситуации и занятия.

Индикатори

В резултат на извършените обучения ще се повиши квалификацията на педагогическите специалисти, свързана с промяна в поведението, ефективно общуване, капацитета и начина на работа. Този вид индикатори могат да бъдат както с физическо /намален брой конфликти/, така и финансово изражение (намаление на случаите, в които има материални и нематериални вреди).

Сертифициращо обучение за медиатори/ 10

Сертифициращо обучение за медиатори

Ниво 1: 14, 15, 16 Октомври

Ниво 2: 28, 29, 30 Октомври

Онлайн подготовка: 18 акад. часа /през дигиталната ни система за онлайн обучения/

Какво представлява обучението?

Този курс представлява практическо обучение за медиатори. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната ни практика от процедури по медиация и обучения по медиация в България през последните 15 години.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация. Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Програмата на сертифициращото обучение за медиатори е одобрена със заповед N РД09-4941 на Зам.-министъра на образованието и науката, УИН 75270010

Брой кредити: 3

За кого е подходящ този курс?

Обучението е полезно за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на: воденето на преговори, управлението на конфликти, ефективната комуникация и разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, брокери на недвижими имоти, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинговия, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи, педагогически специалисти и други.

Какви знания и умения получавате?

– Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации;

– Да водите преговори професионално;

– Основните комуникативни умения и медиаторски техники;

– Да управлявате своето поведение, като медиатор;

– Да се справяте с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;

– Да управлявате и довеждате до успешен завършек процедурата по медиация;

Какво е необходимо, за да завършите успешно обучението?

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмени тестове, практически изпит и интервю, съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че нямате възможност да присъствате на повече от 5 учебни дни за цялото обучение, можете да ни уведомите, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

Удостоверения и Сертификати

След успешното завършване на обучението, вие придобивате правоспособност за вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, по Ваше желание може да Ви бъде издадено удостоверение за участие в курса с отбелязан брой на часовете присъствие, което не дава правоспособност на медиатор.

В случай че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

Такса за участие

Таксата на цялото обучение е 660 лева и се заплаща по следния начин:

– При заявяване на обучението /в пет дневен срок/ – 200 лв;
– Остатъка от дължимата такса – не по-късно от 10 дни преди началото на заявеното обучение.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

ОТСТЪПКИ:

При заплащане на цялата сума 30 дни преди обучението- 10 %.

За повече от 1 представител на организация и студенти: 10 %.

Кумулативна отстъпка – опция 1 + опция 2: 15 %.

Таксата за педагогически специалисти и представители на учебни заведения, които работят по програмата за създаване на центрове по медиация в училищата е 528.00 лв. За да ползвате отстъпката, въведете следният промо код при заявяване на обучението: amps111

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

ИНОВАТИВНА АВТОРСКА МЕТОДИКА ЗА РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ МЕТОДИТЕ НА МЕДИАЦИЯТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ- Ниво 1

Програмата на обучението цели запознаване с авторска методика на Институт “Итера” за изграждане на емоционални компетентности (себепознание, саморегулация, умения за общуване, умения за управление на конфликти) в предучилищна и начална училищна възраст.

Формиране на умения за разпознаване и преодоляване на проблемни поведения, с цел подобряване на комуникацията и микроклимата в детската градина и училище. Създаване на култура на сътрудничество.

Обучението ИНОВАТИВНА АВТОРСКА МЕТОДИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ МЕТОДИТЕ НА МЕДИАЦИЯТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ- НИВО 1 включва презентиране и информиране относно:

– Академия Миротворци – концепция за медиация в образованието   /обобщение на логическата структура на Академия Миротворци/.

– Как протича процедурата по медиация накратко.

– Принципи на процедурата по медиация.

– Кой може да бъде медиатор.

– Основни характеристики на емоционалните компетентности и ефективни подходи за развитието им.

– Психофизиология на емоциите в периода 0 – 7 години. Най – често срещаните конфликти, основани на възрастовите кризи.

– Практическо приложение на методиката.

Компетентности, които ще бъдат придобити

Умения за работа с авторски практически приложим алгоритъм за управление на конфликти в образованието с цел развиване на емоционални компетентности и превенция проявите на агресия.

Методи на обучение

Методите на обучение ще са догматичен (получаване на знания в готов вид- подбран и поднесен от обучаващите), евристичен (усвояване на знания чрез самостоятелно разсъждаване) и изследователски (самостоятелно придобиване на знания чрез опити, наблюдения и измервания). – Лекционен курс /присъствен или онлайн/; – Онлайн подготовка- 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми и предложения с алтернативни решения, и други; – Дискусия- открито обсъждане на поставени проблеми с активно участие на участниците в обучението, включително онлайн; – Участие в симулирани ситуации; Източниците на информация ще бъдат словесни (разказ и беседа), нагледни (наблюдения и демонстрация) и практически метод чрез упражнения, симулирани ситуации и занятия.

Индикатори

В резултат на извършените обучения ще се повиши квалификацията на педагогическите специалисти, свързана с промяна в поведението, ефективно общуване, капацитета и начина на работа. Този вид индикатори могат да бъдат както с физическо /намален брой конфликти/, така и финансово изражение (намаление на случаите, в които има материални и нематериални вреди).

Сертифициращо обучение за медиатори/ 04

Дати:

Ниво 1: 29, 30 Април, 1 май

Ниво 2: 13, 14, 15 Май

Онлайн подготовка: 18 акад. часа /през дигиталната ни система за онлайн обучения/

Какво представлява обучението?

Този курс представлява практическо обучение за медиатори. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната ни практика от процедури по медиация и обучения по медиация в България през последните 14 години.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация. Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Програмата на сертифициращото обучение за медиатори е одобрена със заповед N РД 09-327 на Зам.-министъра на образованието и науката, УИН 752700010

Брой кредити: 3

За кого е подходящ този курс?

Обучението е полезно за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на: воденето на преговори, управлението на конфликти, ефективната комуникация и разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, брокери на недвижими имоти, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинговия, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи, педагогически специалисти и други.

Какви знания и умения получавате?

– Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации;

– Да водите преговори професионално;

– Основните комуникативни умения и медиаторски техники;

– Да управлявате своето поведение, като медиатор;

– Да се справяте с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;

– Да управлявате и довеждате до успешен завършек процедурата по медиация;

Какво е необходимо, за да завършите успешно обучението?

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмени тестове, практически изпит и интервю, съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че нямате възможност да присъствате на повече от 5 учебни дни за цялото обучение, можете да ни уведомите, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

Удостоверения и Сертификати

След успешното завършване на обучението, вие придобивате правоспособност за вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, по Ваше желание може да Ви бъде издадено удостоверение за участие в курса с отбелязан брой на часовете присъствие, което не дава правоспособност на медиатор.

В случай че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

Такса за участие

Таксата на цялото обучение е 660 лева и се заплаща по следния начин:

– При заявяване на обучението /в пет дневен срок/ – 200 лв;
– Остатъка от дължимата такса – не по-късно от 10 дни преди началото на заявеното обучение.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

ОТСТЪПКИ:

При заплащане на сумата 30 дни преди обучението- 10 %.

За повече от 1 представител на организация и студенти: 10 %.

Кумулативна отстъпка – опция 1 + опция 2: 15 %.

Таксата за педагогически специалисти и представители на учебни заведения, които работят по програмата за създаване на центрове по медиация в училищата е 528.00 лв.За да ползвате отстъпката, въведете следният промо код при заявяване на обучението: amps111

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

СЕРТИФИЦИРАНИ МЕДИАТОРИ/Сертифициращо обучение за медиатори

Онлайн подготовка: 18 акад. часа /през дигиталната ни система за онлайн обучения/

Какво представлява обучението?

Този курс представлява практическо обучение за медиатори. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната ни практика от процедури по медиация и обучения по медиация в България през последните 14 години.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация. Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Програмата на сертифициращото обучение за медиатори е одобрена със заповед N РД 09-327 на Зам.-министъра на образованието и науката, УИН 75270001.

Брой кредити: 3

За кого е подходящ този курс?

Обучението е полезно за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на: воденето на преговори, управлението на конфликти, ефективната комуникация и разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, брокери на недвижими имоти, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинговия, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи, педагогически специалисти и други.

Какви знания и умения получавате?

– Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации;

– Да водите преговори професионално;

– Основните комуникативни умения и медиаторски техники;

– Да управлявате своето поведение, като медиатор;

– Да се справяте с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;

– Да управлявате и довеждате до успешен завършек процедурата по медиация;

Какво е необходимо, за да завършите успешно обучението?

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмени тестове, практически изпит и интервю, съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че нямате възможност да присъствате на повече от 5 учебни дни за цялото обучение, можете да ни уведомите, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

Удостоверения и Сертификати

След успешното завършване на обучението, вие придобивате правоспособност за вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, по Ваше желание може да Ви бъде издадено удостоверение за участие в курса с отбелязан брой на часовете присъствие, което не дава правоспособност на медиатор.

В случай че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

Такса за участие

Таксата на цялото обучение е 660 лева и се заплаща по следния начин:

– При заявяване на обучението /в пет дневен срок/ – 200 лв;
– Остатъка от дължимата такса – не по-късно от 10 дни преди началото на заявеното обучение.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

ОТСТЪПКИ:

При заплащане на сумата 30 дни преди обучението- 10 %.

За повече от 1 представител на организация и студенти: 10 %.

Кумулативна отстъпка – опция 1 + опция 2: 15 %.

Таксата за педагогически специалисти и представители на учебни заведения, които работят по програмата за създаване на центрове по медиация в училищата е 528.00 лв.За да ползвате отстъпката, въведете следният промо код при заявяване на обучението: amps111

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

Първи стъпки в медиацията

Обучението „Първи стъпки в медиацията“ цели запознаване на участниците с процедурата по медиация- кой я води, кои са основните принципи в медиацията, как протича процедурата, законовите изисквания към процедурата и към медиатора, кои са разликите от другите способи за извънсъдебно разрешаване на спорове.

В рамките на обучението ще бъде представен модела на Институт „Итера“ за прилагане на медиацията в предучилищното образование.

Обучението ще се проведе онлайн.

Заявено е от организация и е затворено за външни записвания.

Първи стъпки в медиацията

Обучението „Първи стъпки в медиацията“ цели запознаване на участниците с процедурата по медиация- кой я води, кои са основните принципи в медиацията, как протича процедурата, законовите изисквания към процедурата и към медиатора, кои са разликите от другите способи за извънсъдебно разрешаване на спорове.

В рамките на обучението ще бъде представен модела на Институт „Итера“ за прилагане на медиацията в предучилищното образование.

Обучението ще се проведе онлайн.

Заявено е от организация и е затворено за външни записвания.

Сертифициращо обучение за медиатори/ 01.22

Дати: 22, 23 Януари/ 5, 6 Февруари

Онлайн подготовка: 18 акад. часа /през дигиталната ни система за онлайн обучения/

Какво представлява обучението?

Този курс представлява практическо обучение за медиатори. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната ни практика от процедури по медиация и обучения по медиация в България през последните 14 години.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация. Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Програмата на сертифициращото обучение за медиатори е одобрена със заповед N РД 09-327 на Зам.-министъра на образованието и науката, УИН 75270001.

Брой кредити: 3

За кого е подходящ този курс?

Обучението е полезно за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на: воденето на преговори, управлението на конфликти, ефективната комуникация и разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, брокери на недвижими имоти, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинговия, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи, педагогически специалисти и други.

Какви знания и умения получавате?

– Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации;

– Да водите преговори професионално;

– Основните комуникативни умения и медиаторски техники;

– Да управлявате своето поведение, като медиатор;

– Да се справяте с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;

– Да управлявате и довеждате до успешен завършек процедурата по медиация;

Какво е необходимо, за да завършите успешно обучението?

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмени тестове, практически изпит и интервю, съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че нямате възможност да присъствате на повече от 5 учебни дни за цялото обучение, можете да ни уведомите, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

Удостоверения и Сертификати

След успешното завършване на обучението, вие придобивате правоспособност за вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, по Ваше желание може да Ви бъде издадено удостоверение за участие в курса с отбелязан брой на часовете присъствие, което не дава правоспособност на медиатор.

В случай че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

Такса за участие

Таксата на цялото обучение е 660 лева и се заплаща по следния начин:

– При заявяване на обучението /в пет дневен срок/ – 200 лв;
– Остатъка от дължимата такса – не по-късно от 10 дни преди началото на заявеното обучение.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

ОТСТЪПКИ:

При заплащане на сумата 30 дни преди обучението- 10 %.

За повече от 1 представител на организация и студенти: 10 %.

Кумулативна отстъпка – опция 1 + опция 2: 15 %.

Таксата за педагогически специалисти и представители на учебни заведения, които работят по програмата за създаване на центрове по медиация в училищата е 528.00 лв.За да ползвате отстъпката, въведете следният промо код при заявяване на обучението: amps111

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

Първи стъпки в медиацията

Обучението „Първи стъпки в медиацията“ цели запознаване на участниците с процедурата по медиация- кой я води, кои са основните принципи в медиацията, как протича процедурата, законовите изисквания към процедурата и към медиатора, кои са разликите от другите способи за извънсъдебно разрешаване на спорове.

В рамките на обучението ще бъде представен модела на Институт „Итера“ за прилагане на медиацията в предучилищното и училищното образование.

Обучението ще се проведе онлайн.

Организирано е за Община Варна, Дирекция „Образование“ и е затворено за заявяване.

Сертифициращо обучение за медиатори

Дати: 13, 14, 27, 28 Ноември

Онлайн подготовка: 18 акад. часа

/през дигиталната ни система за онлайн обучения/

Какво представлява обучението?

Този курс представлява практическо обучение за медиатори. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната ни практика от процедури по медиация и обучения по медиация в България през последните 14 години.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация. Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Програмата на сертифициращото обучение за медиатори е одобрена със заповед N РД 09-327 на Зам.-министъра на образованието и науката, УИН 75270001.

Брой кредити: 3

За кого е подходящ този курс?

Обучението е полезно за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на: воденето на преговори, управлението на конфликти, ефективната комуникация и разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, брокери на недвижими имоти, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинговия, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи, педагогически специалисти и други.

Какви знания и умения получавате?

– Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации;

– Да водите преговори професионално;

– Основните комуникативни умения и медиаторски техники;

– Да управлявате своето поведение, като медиатор;

– Да се справяте с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;

– Да управлявате и довеждате до успешен завършек процедурата по медиация;

Какво е необходимо, за да завършите успешно обучението?

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмени тестове, практически изпит и интервю, съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че нямате възможност да присъствате на повече от 5 учебни дни за цялото обучение, можете да ни уведомите, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

Удостоверения и Сертификати

След успешното завършване на обучението, вие придобивате правоспособност за вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, по Ваше желание може да Ви бъде издадено удостоверение за участие в курса с отбелязан брой на часовете присъствие, което не дава правоспособност на медиатор.

В случай че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

Такса за участие

Таксата на цялото обучение е 660 лева и се заплаща по следния начин:

– При заявяване на обучението /в пет дневен срок/ – 200 лв;
– Остатъка от дължимата такса – не по-късно от 10 дни преди началото на заявеното обучение.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

ОТСТЪПКИ:

При заплащане на сумата 30 дни преди обучението- 10 %.

За повече от 1 представител на организация и студенти: 10 %.

Кумулативна отстъпка – опция 1 + опция 2: 15 %.

Таксата за педагогически специалисти и представители на учебни заведения, които работят по програмата за създаване на центрове по медиация в училищата е 528.00 лв.За да ползвате отстъпката, въведете следният промо код при заявяване на обучението: amps111

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

Първи стъпки в медиацията

Обучението „Първи стъпки в медиацията“ цели запознаване на участниците с процедурата по медиация- кой я води, кои са основните принципи в медиацията, как протича процедурата, законовите изисквания към процедурата и към медиатора, кои са разликите от другите способи за извънсъдебно разрешаване на спорове.

В рамките на обучението ще бъде представен модела на Институт „Итера“ за прилагане на медиацията в предучилищното и училищното образование.

Обучението ще се проведе онлайн.

Организирано е за Община Варна, Дирекция „Образование“ и е затворено за заявяване.

Специфика на Online медиацията – практически online тренинг

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Това обучение е практически ориентирано.

Съчетава психологическите аспекти с преговорните и правните в едно.

Подготвя за практическо разрешаване на спорове в online среда и дава подготовка за преодоляване на конфликти с методите на медиацията.

Ще бъдат включени специализирани техники, различни ролеви игри, практики и симулирани ситуации.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТОЗИ КУРС?

Обучението е подходящо за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове в дигитална среда.

Предназначено е за медиатори, които са преминали сертифициращо обучение.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Таксата на цялото обучение е 49 лева и се заплаща по следния начин: При заявяване на обучението /в пет дневен срок/.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения.

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

Zoom среща

Обучение „Mедиация в образованието“

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Онлайн подготовка: 8 акад. часа

/през дигиталната ни система за онлайн обучения/

Това обучение е специализирано за сферата на образованието. Съчетава психологическите аспекти с преговорните и правните в едно.

Подготвя за практическо разрешаване на спорове, свързани с отношения в сферата на образованието и дава подготовка за преодоляване на конфликти с методите на медиацията.

Обучението е одобрено от Министъра на образованието със Заповед N РД 09-327, УИН 75270002.

След успешното завършване на обучението, ще бъде издадено  удостоверение съобразно изискванията на Наредба №12/01.09.2016 г. за признаване на 2 квалификационни кредита.

Всички участници, преминали успешно обучението, който са сертифицирани и като медиатори получават и удостоверение за завършено специализирано надграждащо обучение „Медиация в образованието“, съгласно Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

КАКВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПОЛУЧАВАТЕ?

– Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации в сферата на образованието.

– Да водите преговори професионално;

– Каква е процедурата за създаване на центрове по медиация в образователните институции.

– Правна уредба на дейността на училищните медиатори.

– Придобиване на умения и знания за адекватното и своевременно разпознаване и овладяване на особеностите при кризисни ситуации.

– Доразвиване и усъвършенстване на знанията и уменията на сертифицираните медиатори и специализирането им в медиация в образованието.

Ще бъдат включени специализирани техники, различни ролеви игри, практики и симулирани ситуации.

ПРОГРАМАТА НА ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА:

– Най- често срещаните конфликти и спорове в образованието;
– Характеристиките и особеностите на медиацията в образованието;
– Какви са специфичните стъпки в процедурата по училищна медиация;
– Процедурите и начин на организиране и протичане на училищната медиация;
– Граници на съдействието на медиатора. Съпоставка с ролята на психолога;
– Участието на третите лица в процедурата;
– Неравнопоставеност на силите;
– Специфики на комуникацията на медиацията в образованието;
– Стратегии за пренасочване на неконструктивен диалог в конструктивен;
– Дискусия върху случаи от опита на медиаторите.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТОЗИ КУРС?

Обучението е подходящо за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове в образованието.

Предназначено е както за медиатори, които са преминали сертифициращо обучение, така и за специалисти, които все още не са медиатори, но имат интерес към разрешаването на спорове в образователните институции или практикуват в тази сфера- юристи, психолози, терапевти, социални работници, педагогически специалисти и други консултанти.

Учители- начален етап, Учители- прогимназиален етап, Учители- гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, Психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, Ресурсни учители, Корепетитори, Хореографи, Треньори, Учители- предучилищно образование, Учители – целодневна организация.

След успешното завършване на обучението, на педагогическите специалисти ще бъде издадено удостоверение за признаване на 2 квалификационни кредита.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Таксата на цялото обучение е 290 лева и се заплаща по следния начин: При заявяване на обучението /в пет дневен срок/.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

Обучение по преговори, управление на конфликти, медиация

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, УИН 75270001, одобрено със заповед РД 09-327 от 16-01-2019г.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОБУЧЕНИЕТО

Този курс представлява практическо обучение за медиатори. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната ни практика от процедури по медиация и обучения по медиация в България през последните 14 години.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация. Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Програмата на сертифициращото обучение за медиатори е одобрена със заповед N РД 09-327 на Зам.-министъра на образованието и науката, УИН 75270001.

Брой кредити: 3

ПРОГРАМАТА Е НАСОЧЕНА КЪМ:

Учители- начален етап, Учители- прогимназиален етап, Учители- гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, Психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, Ресурсни учители, Корепетитори, Хореографи, Треньори, Учители- предучилищно образование, Учители – целодневна организация.

КАКВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПОЛУЧАВАТЕ

– Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации;

– Да водите преговори професионално;

– Основните комуникативни умения и медиаторски техники;

– Да управлявате своето поведение, като медиатор;

– Да се справяте с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;

– Да управлявате и довеждате до успешен завършек процедурата по медиация;

КАКВО Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ ОБУЧЕНИЕТО УСПЕШНО

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмени тестове, практически изпит и интервю, съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че нямате възможност да присъствате на повече от 5 учебни дни за цялото обучение, можете да ни уведомите, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Таксата за педагогически специалисти и представители на учебни заведения, които работят по програмата за създаване на центрове по медиация в училищата, детските градини и университетите е 528.00 лв.

Таксата се заплаща по следния начин:

– При заявяване на обучението- в десет дневен срок.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

Медиацията като инструмент за превенция проявите на агресия

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението „Медиацията като инструмент за превенция проявите на агресия“ цели запознаване на участниците с процедурата по медиация- кой я води, кои са основните принципи в медиацията, как протича процедурата, законовите изисквания към процедурата и към медиатора.

Ще бъдат разгледани успешни подходи за преодоляване на бариерите в комуникацията, тест за самоопределяне на собствения доминиращ стил за комуникация, материали към темата и симулирани ситуации. Ще бъде поставен акцент върху WIN – WIN стратегията за разрешаване на конфликти.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТОЗИ КУРС?

Обучението „МЕДИАЦИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ПРОЯВИТЕ НА АГРЕСИЯ“ е заявено от публична организация и е затворено за външни заявки.

Обучението е присъствено и онлайн /самоподготовка в дигитална среда чрез платформата за обучения на Институт „Итера“/.

За това обучение не се предвиждат квалификационни кредити.

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвиденият в учебната програма изпит- тест.

СЕРТИФИКАТИ

Всички участници получават удостоверение за участие в обучението.

ЗА ЗАПИСВАНЕ

Чрез попълване на електронната форма в сайта ни;

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

Медиация в университета – най-често задаваните въпроси

Дата: 14 Октомври

За обучението

Обучението „Медиация в университета- най-често задаваните въпроси“ цели запознаване на участниците с процедурата по медиация- концепция на медиацията, кой я води, кои са основните принципи в медиацията, предимства на медиацията, как протича процедурата накратко, психологическите аспекти на медиацията в образованието.

Каква е спецификата на медиацията в университета. Приложението на медиацията в различните обществени сфери.

За кого е подходящ този курс?

Обучението е предназначено за студенти на Икономически университет- Варна и е част от поредица събития, които реализираме заедно с Университетския център по медиация към ИУ- Варна.

Обучението е част от предвидените дейности за реализиране на младежка инициатива “На фокус: Медиацията във висшето образование – новата култура на комуникация в 2021 г.”, която се осъществява в партньорство от Университетски център по медиация (УЦМ) при Икономически университет – Варна, Институт “Итера” и Дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна.

За да завършите успешно обучението е необходимо:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвиденият в учебната програма изпит- тест.

Сертификати

Всички участници получават удостоверение за участие в обучението „Медиация в университета- най-често задаваните въпроси“

За записване

Чрез попълване на електронната форма в сайта ни;

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

Ефективната комуникация

Какво представлява обучението?

Създадохме новите тренинг програми за хората, който търсят новаторски техники за личностно развитие.

В новите ни тренинги ще откриете нов, ефикасен начин на комуникация, фокусиран върху резултатите.

В обучението „Ефективната комуникация“ ще разгледаме:
  • Най-често срещаните бариери в комуникацията;
  • Характеристики на доминиращия канал за възприятие и обработка на информация и определяне на собствения репрезентативен стил. /ТЕСТ за себепознание/
  • Невербалната комуникация – в основата на успешното общуване
  • Вербалната комуникация- какво знаем за нея?
  • Въздействието на гласа;
  • Коя е невербалната страна на речта;
  • Коя е невербалната страна на слушането;
  • Как да не бъдем лингвистично егоцентрични;
  • Умението да задаваш въпроси- Методът на Сократ;
  • Как да даваме високоефективна обратна връзка и как да приемаме критика?

Обучението  „Ефективната комуникация“ ще Ви даде възможност да приложите усвоените техники в реални ситуации, докато работите заедно с колеги от групата и получавате обратна връзка в реално време.

Всички участници получават СЕРТИФИКАТ за участие.

Какви знания и умения получавате?

След обучението ще можете уверено да приложите основни практически умения за:

– Ефективна комуникация;

– Постигане на емоционална издръжливост;

– Ще развиете една от основните техники на професионалния преговарящ- активното слушане.

– Ще усъвършенствате уменията си за задаване на правилните въпроси;

– Ще се научите да давате високо ефективна обратна връзка.

Обучението е основано на практически упражнения и казуси, които ще Ви позволят да усвоите и проверите на място ефикасността на преподаваните техники и техните приложения.

За кого е подходящо обучението

Обучението е полезно за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в ефективната комуникация и разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, брокери на недвижими имоти, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи, педагогически специалисти и други.

Такса участие

Таксата на цялото обучение е 110 лева и се заплаща при заявяване на обучението /в пет дневен срок/.

За записване

Чрез попълване на електронната форма в сайта ни;

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

Медиация в образованието

Дати: 25, 26, 27 Октомври 2022

Онлайн подготовка: 8 акад. часа

/през дигиталната ни система за онлайн обучения/

Това обучение е специализирано за сферата на образованието.

Съчетава психологическите аспекти с преговорните и правните в едно.

Подготвя за практическо разрешаване на спорове, свързани с отношения в сферата на образованието и дава подготовка за преодоляване на конфликти с методите на медиацията.

Обучението е одобрено от Министъра на образованието със Заповед N РД 09-4941, УИН 75270011.

След успешното завършване на обучението, ще бъде издадено  удостоверение съобразно изискванията на Наредба №12/01.09.2016 г. за признаване на 2 квалификационни кредита.

Всички участници, преминали успешно обучението, който са сертифицирани и като медиатори получават и удостоверение за завършено специализирано надграждащо обучение „Медиация в образованието“, съгласно Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Какви знания и умения получавате?

– Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации в сферата на образованието.

– Да водите преговори професионално;

– Каква е процедурата за създаване на центрове по медиация в образователните институции.

– Правна уредба на дейността на училищните медиатори.

– Придобиване на умения и знания за адекватното и своевременно разпознаване и овладяване на особеностите при кризисни ситуации.

– Доразвиване и усъвършенстване на знанията и уменията на сертифицираните медиатори и специализирането им в медиация в образованието.

Ще бъдат включени специализирани техники, различни ролеви игри, практики и симулирани ситуации.

Програмата на обучението включва:

– Най- често срещаните конфликти и спорове в образованието;
– Характеристиките и особеностите на медиацията в образованието;
– Какви са специфичните стъпки в процедурата по училищна медиация;
– Процедурите и начин на организиране и протичане на училищната медиация;
– Граници на съдействието на медиатора. Съпоставка с ролята на психолога;
– Участието на третите лица в процедурата;
– Неравнопоставеност на силите;
– Специфики на комуникацията на медиацията в образованието;
– Стратегии за пренасочване на неконструктивен диалог в конструктивен;
– Дискусия върху случаи от опита на медиаторите.

За кого е подходящ този курс?

Обучението е подходящо за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове в образованието.

Предназначено е както за медиатори, които са преминали сертифициращо обучение, така и за специалисти, които все още не са медиатори, но имат интерес към разрешаването на спорове в образователните институции или практикуват в тази сфера- юристи, психолози, терапевти, социални работници, педагогически специалисти и други консултанти.

Учители- начален етап, Учители- прогимназиален етап, Учители- гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, Психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, Ресурсни учители, Корепетитори, Хореографи, Треньори, Учители- предучилищно образование, Учители – целодневна организация.

Такса за участие

Таксата на цялото обучение е 290 лева и се заплаща по следния начин: При заявяване на обучението /в пет дневен срок/.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

За записване

Чрез попълване на електронната форма в сайта ни;

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.