Skip to content

ИНОВАТИВНА АВТОРСКА МЕТОДИКА ЗА РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ МЕТОДИТЕ НА МЕДИАЦИЯТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ- Ниво 1

16 часа

Времетраене

4

учебни материали

0

видео материали

Да

сертификат

За обучението

Програмата на обучението цели запознаване с авторска методика на Институт “Итера” за изграждане на емоционални компетентности (себепознание, саморегулация, умения за общуване, умения за управление на конфликти) в предучилищна и начална училищна възраст.

Формиране на умения за разпознаване и преодоляване на проблемни поведения, с цел подобряване на комуникацията и микроклимата в детската градина и училище. Създаване на култура на сътрудничество.

Обучението ИНОВАТИВНА АВТОРСКА МЕТОДИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ МЕТОДИТЕ НА МЕДИАЦИЯТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ- НИВО 1 включва презентиране и информиране относно:

– Академия Миротворци – концепция за медиация в образованието   /обобщение на логическата структура на Академия Миротворци/.

– Как протича процедурата по медиация накратко.

– Принципи на процедурата по медиация.

– Кой може да бъде медиатор.

– Основни характеристики на емоционалните компетентности и ефективни подходи за развитието им.

– Психофизиология на емоциите в периода 0 – 7 години. Най – често срещаните конфликти, основани на възрастовите кризи.

– Практическо приложение на методиката.

Компетентности, които ще бъдат придобити

Умения за работа с авторски практически приложим алгоритъм за управление на конфликти в образованието с цел развиване на емоционални компетентности и превенция проявите на агресия.

Методи на обучение

Методите на обучение ще са догматичен (получаване на знания в готов вид- подбран и поднесен от обучаващите), евристичен (усвояване на знания чрез самостоятелно разсъждаване) и изследователски (самостоятелно придобиване на знания чрез опити, наблюдения и измервания). – Лекционен курс /присъствен или онлайн/; – Онлайн подготовка- 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми и предложения с алтернативни решения, и други; – Дискусия- открито обсъждане на поставени проблеми с активно участие на участниците в обучението, включително онлайн; – Участие в симулирани ситуации; Източниците на информация ще бъдат словесни (разказ и беседа), нагледни (наблюдения и демонстрация) и практически метод чрез упражнения, симулирани ситуации и занятия.

Индикатори

В резултат на извършените обучения ще се повиши квалификацията на педагогическите специалисти, свързана с промяна в поведението, ефективно общуване, капацитета и начина на работа. Този вид индикатори могат да бъдат както с физическо /намален брой конфликти/, така и финансово изражение (намаление на случаите, в които има материални и нематериални вреди).

ПРОГРАМА

16 април 2022

10.00- 10.20 Въведение

10.20- 11.40 Академия Миротворци – концепция за медиация в образованието. Как протича процедурата по медиация накратко. Принципи на процедурата по медиация. Кой може да бъде медиатор.

11.40- 12.00 Кафе пауза

12.00- 13.00 Основни характеристики на емоционалните компетентности и ефективни подходи за развитието им.

13.00- 14.00 Обедна почивка

14.00- 15.30 Психофизиология на емоциите в периода 0 – 7 години. Най – често срещаните конфликти, основани на възрастовите кризи.

15.30- 15.50 Кафе пауза

15.50- 16.50 Практическо приложение на методиката в детската градина.

16.50- 17.00 Заключение

Сертификат

За да получите сертификат за този курс, е необходимо да:

– Участвате в присъствената част на обучението;

– Преминете през всички теми в обучението

– Да решите успешно теста в края на обучението.

Сертификата се издава на български език и може да бъде получен по следният начин: в pdf формат, в профила ви в дигиталната система на Институт „Итера“.

Обучители

1-copy-2-300x300

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
-Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.