Skip to content

Често Задавани Въпроси

Препоръчително е медиация да започне във възможно най-ранен етап от възникване на различията между страните и преди завеждане на съдебно дело.

Медиация може да се инициира и когато е заведено съдебно дело. Във всеки момент от него няма пречка да започне и да се проведе медиация. Медиация може да се проведе и успоредно с арбитражно дело.

Медиацията е възможно най-бързият начин за разрешаване на един спор. Обичайно споразумение се постига 1 до 2 месеца от започването на процедурата. Това зависи от времето на страните и от естеството на спора. Най-често страните се договарят за 2- 3 срещи по медиация. Времето на всяка среща е различно, обичайно 1,5 до 3 часа, но няма правила за това. Срещите могат да се провеждат като общи – между двете страни и медиатора заедно, или отделни – само между медиатора и една от страните.

За да поискате започването на медиация е достатъчно да се свържете с нас по телефон или e-mail или директно да подадете заявление за медиация на e-mailа ни.

След получаването на заявлението за медиация, ние ще се свържем с другата страна (другите страни) по спора, за да й предадем поканата за доброволно разрешаване на спора чрез медиация, да й представим предимствата на участието в процедурата и да потърсим съгласието й за провеждане на медиация. Обикновено изпращаме на другата страна писмена покана със срок за отговор (в зависимост от случая максимум до 10 дни), придружена с подаденото от вас заявление. Успоредно с писмената покана, се свързваме с другата страна и по телефон.

Ако другата страна по спора също даде съгласието си да участва в медиация, се организира първата среща. Ако не се съгласи, процедурата не започва.

След съгласието на втората страна за участие в медиация, ще получите електронно писмо относно провеждането на първата среща- дата и място, кой ще участва. Преди срещата страните могат да бъдат поканени от медиатора или служител на Център за медиация „Итера“ да представят кратко становище по спора и евентуални съпровождащи документи в определен от него срок (обикновено 3-5 работни дни преди първата среща по медиация). Те имат за цел запознаването на медиатора със случая. Изпращащата страна изрично уточнява дали становището и документите са предназначени само за медиатора или за медиатора и другата страна.

Преди провеждането на първата среща се извършва плащане за провеждането на медиацията- съгласно тарифата. Точната сума за плащане и начинът на плащане се уточняват предварително, така, че да могат да бъдат взети предвид особеностите на вашия случай, и да получите максимална предвидимост на разходите за процедурата. Таксите могат да се поделят между страните или да бъдат заплатени по уговорка между страните.

В началото на първата среща се подписва споразумението за медиация, ако то не е подписано още в етапа на организирането й. С него медиаторът и страните се съгласяват за провеждането на медиацията и определят условията за провеждането й.

Ако бъде постигната договореност, страните подписват спогодба. Медиаторът обикновено не съхранява подписаната от страните спогодба, нито има ангажимент да я представя в съда. Това е задължение на страните и адвокатите им. Независимо от резултата, с който приключва медиацията, медиаторът отразява датата и начина на приключването й, без подробности за съдържанието на спогодбата, в регистър на медиациите, който да удостоверява края на медиацията.

Практика е след приключването на медиацията, независимо от резултата, страните и медиаторът да се чуят по телефон за проверка на евентуални промени в ситуацията- например, ако не е било постигнато споразумение, да се потърсят нови възможности за такова след преосмисляне от страните, а ако е било постигнато споразумение, да се обсъди напредъкът по изпълнението му.

Този курс представлява практическо обучение за медиатори с обща продължителност 6 дни. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, участие в 5 симулирани медиации (изискват се минимум 3), теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната ни практика от обучения по медиация и процедури по медиация в България през последните 10 години.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация, в следствие на прекия ни опит от обучения по медиация с международни екипи от САЩ, Великобритания, Германия, Италия.

Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи и други.

Ако не намирате отговор на интересуващият Ви въпрос, можете да се свържете с нас тук.