Автор

НАРЕДБА № 2 ОТ 15 МАРТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ОБУЧАВАТ МЕДИАТОРИ; ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ; ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА МЕДИАТОРИ ОТ ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР...
Звучи странно, но всъщност медиацията предхожда съдебния процес. Най-ранният пример за използване на медиация е в древното шумерско общество, където преди спорът да се отнесе пред съдебен състав, е било задължително да бъде разгледан от така наречения...
Почти всички видове граждански и търговски спорове могат да бъдат разрешавани чрез Медиация. Медиацията е особено ефективна при следните спорове: при търговски спорове - по повод сключването или изпълнението на търговски сделки, или между съдружници; при договорни...
В повечето случаи спорните въпроси могат да бъдат разрешени успешно с Медиация. За да се прецени кога е добре да се използва Медиация, може да се имат предвид критериите по-долу, при които процедурата може да помогне: Когато...
Доброволност - страните участват в процедурата по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят. Равнопоставеност - всяка от страните има равни възможности за участие в процедурата по Медиация. Неутралност - Медиаторът не налага решение...
Основното предимство на Медиацията е, че дава на страните възможност сами да постигнат разрешение на спора помежду им, което най-добре отговаря на нуждите и интересите им. Доброволна процедура - Медиацията започва по взаимно съгласие на страните и...
1 2