Национална конференция “Медиацията в различните обществени сфери”- ПРОГРАМА

11 май 2022 г.

Организатори

КАМАРА НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ИНСТИТУТ ИТЕРА

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КАМАРА НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

10:00 – 10:30 ч. Откриване на дискусионния форум
Зала 1 ИУ-Варна/ Дистанционно присъединяване в Google meet
meet.google.com/uze-gwmy-qfh

10:30 – 12:00 ч. Пленарен панел
Зала 1, конферентна връзка

12:00 – 13:30 ч. Обедна почивка, коктейл
Кафе „Академика“

13:30 – 16:00 ч. Заседания по модули
Зала 1, конферентна връзка

16:00 – 18:00 ч. Закриване на конференцията
Зала 1, конферентна връзка

ОФИЦИАЛЕН ПАНЕЛ

Приветствие от ректора на ИУ-Варна -проф. д-р Евгени Станимиров
Приветствия от председатели на съдилища: Ванухи Аракелян – Председател на Апелативен съд -Варна; Марин Маринов – Председател на Окръжен съд -Варна, Елена Янакиева – председател на Административен съд–Варна, Магдалена Давидова – Янева- Председател на Районен съд-Варна

ДОКЛАДИ И ПАНЕЛИ ЗА ДИСКУСИИ

Модератори: доц. д-р Андрияна Андреева- ИУ-Варна, УЦМ, Лиляна Савова – Камара на медиаторите в България и Институт “Итера“

ПЛЕНАРЕН ПАНЕЛ
Проф. д-р Таня Йосифова – Юридически факултет, УНСС, “Медиацията в он-лайн търговията”

Доц. д-р Галина Йолова – Катедра „Правни науки“, Икономически университет-Варна, „За болничния омбудсан в светлината на медиационните практики за управление на конфликти и разрешаване на спорове“

Д-р Илин Димитров – народен представител, Председател на комисията по туризъм (становище)

МОДУЛ 1

Медиацията в образованието


доц. д-р Андрияна Андреева, доц. д-р Десислава Серафимова, Икономически университет-Варна, “Производство по медиация и пред етична комисия във висшето образование”

Венета Иванова, Институт „Итера“, Камара на медиаторите в България, „Медиацията в училище – фактори за успешно интегриране на модел за управление на конфликти“

Лиляна Савова, Институт „Итера“, Камара на медиаторите в България, „Разлики при въвеждане на медиацията в предучилищното, училищното и висшето образование.

Доц. д-р Велислава Николаева, ВСУ „Черноризец Храбър“, “Фокус области на медиацията в системата на средното образование”

Адв. д-р Владимир Данев, „Практически аспекти на процедурата по медиация при установяване на нарушения от студенти по време на изпит“

Александър Иванов, учител в СУХНИ „Константин Преславски“, „Медиацията в профилираната подготовка по философия“

Снежана Руева, учител в ОУ “Братя Миладинови” и Община Бургас, обществен възпитател към Комисия за противообществени прояви, обучител, сертифициран от Министерство на образованието по метода на психолога Томас Гордън “Трениране на успешни деца и младежи,и успешни родители”, медиатор към Районен и Окръжен съд Бургас, „Методът на Томас Гордън и мястото му в медиацията“

Жасмина Райкова, Икономически университет-Варна, „Нагласи за приложението на медиация в университета“

Волен Савов, yченик, журналист, учител, писател, „Образователната система с медиация“

МОДУЛ 2

Медиацията в здравеопазването

доц. д-р Елица Куманова, Николина Ангелова, Кирил Панайотов, Русенски университет „Ангел Кънчев“, „Принципи на медицинската медиация в българското законодателство“

д-р Марияна Анастасова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, „Здравните медиатори – връзка между уязвимите групи и здравните и социалните служби „

МОДУЛ 3
Медиацията в съдебната система

Десислава Манасиева, „Работата на съдебния център за медиация-Варна“

доц. д-р Андрей Александров, ИДП при Българската академия на науките, “За съотношението между извънсъдебните способи за решаване на колективни трудови спорове според ЗУКТС и медиацията”

доц. д-р Галина Ковачева, ВСУ „Черноризец Храбър“„Приложимост на онлайн медиацията при спорове, произтичащи от киберпрестъпление“

Katarzyna Szymańska, Head of the Department of Economics and Management on Ignacy Mościcki University of Applied Sciences in Ciechanów, „Mediation in Enforcing Obligations and Maintaining Liquidity of Supply in the Context of Pandemic and Russian-Ukrainian War“

Д-р Марияна Ширванян, Административен съд Варна, „Правни аспекти на медиацията като специфичен правен институт“

Гл. ас д-р Диана Димитрова, Икономически университет-Варна, „Препращане към медиация от съдилищата – тенденции и перспективи“

Албена Пенова, медиатор, обучител на медиатори, Председател на УС на СНЦ “Българска асоциация за медиация”: „Избор на медиатор- правна рамка, добри практики“

Пенка Христова, адвокат и медиатор в Център за медиация към ВОС, „Родителските конфликти: качествен мир, вместо качествена война“

МОДУЛ 4
Медиацията в публичния сектор

Юлия Стоева, Юрисконсулт, Медиатор, Фондация “Гея”, „Еко медиацията – мост между граждани, НПО сектор и администрацията и бизнеса. Реална и гъвкава възможност за решаване на екологични въпроси и спорове на национално и трансгранично ниво.“

Д-р Недялка Александрова, Икономически университет – Варна, “Икономически ефекти от прилагането на медиацията за управление на конфликтите в организациите”

Национална научна конференция на тема: „МЕДИАЦИЯТА В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СФЕРИ“

От името на организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Национална научна конференция на тема: „МЕДИАЦИЯТА В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СФЕРИ“, която ще се проведе на 11.05.2022 г. в Зала 1 на Икономически Университет – Варна и чрез видеоконферентна връзка.

Настоящата национална конференция е традиционен, утвърден с годините повод за среща на медиатори, магистрати, учени и представители на различни обществени сфери, като се надяваме тя да създаде и провокира интересни дискусии и предложи варианти, които да съдействат за решаване на въпроси касаещи ефективното приложение на медиацията в различните сфери на обществото.

Предвид националният си формат, участието във форума може да бъде присъствено или дистанционно, като на участниците ще бъде предоставена възможност за различни начини на представяне, дискутиране и споделяне на опит и експертиза.

Повече информация за конференцията и по-важните срокове можете да откриете на сайтовете на организаторите: https://itera.bg/conference и https://conference.ue-varna.bg/mediation/.

                                     

               

Как да се впиша като медиатор в Eдинният регистър на медиаторите

За да се впишете като медиатор в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието е необходимо да попълните следните документи, които са достъпни и могат да бъдат изтеглени чрез следният линк:

https://www.justice.government.bg/home/index/56221571-2374-4cdf-aebc-b2426c4b0ee4

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Заявление за вписване в Единния регистър на медиаторите
  • Декларация по чл. 15, т. 4 от Наредба 2 от 15.03.2007 г.
  • Удостоверение за успешно завършен курс на обучение за медиатор
  • Доказателство за платена държавна такса.

Банковата сметка на Министерство на правосъдието и размера на държавната такса също могат да бъдат открити в приложеният линк.

„Итера Про“ ЕООД е бенефициент по ОПИК

„Итера Про“ ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020.

Финансирането е по проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения досега е 1973 с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 15 506 803.06 лева. Списъците с одобрените проекти са публикувани на сайта на ОПИК тук: https://www.eufunds.bg/bg/opic/node/5736

Информация за проекта:
Регистрационен номер на договор: BG16RFOP002-2.073-11561-C01
Обща стойност: 8100,00 лв., от които 6 885.00 лв. европейско и 1 215.00 лв. национално съфинансиране.
Начало на проекта: 02.09.2020 г.
Край на проекта: 02.12.2020 г.

Отбелязваме Успение на Пресвета Богородица и Денят на Варна

Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица е един от най-големите православни празници. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на успението ѝ. Според преданието на този ден апостолите се събрали от местата, където проповядвали, за да се простят със Света Богородица и да погребат пречистото ѝ тяло.

Българската православна църква отбелязва празника на 15 август.

Според преданието това е денят, в който Божията майка на 64-годишна възраст напуска земния живот и отива при Сина Си. Три дни преди смъртта архангел Гавраил ѝ съобщава, че Бог е пожелал да я вземе при себе си в своето Царство, за да царува вечно с него. Последното ѝ желание е да види Светите апостоли заедно. По чуден начин те се пренасят пред вратите на дома ѝ в Йерусалим. Три дни след това сам Иисус Христос в небесна слава, обкръжен от ангелски ликове и светци, слиза от небесата за душата на Света Богородица. Погребват я в една пещера край Гетсимания и затварят входа с камък. Когато няколко дни по-късно го отварят, за да се поклони пред светицата закъснелият апостол Тома, намират само плащеницата ѝ. Ставайки от трапезата, апостолите чуват ангелско пеене и виждат в облаците пречистата Божия майка, обкръжена от ангели, която им казва: „Радвайте се, защото съм с вас през всичките дни.”

Честит празник и на имениците Мария, Мара, Марена, Марилена, Мариан, Марияна, Борис, Богдан, Богдана, Боян, Бояна, Богомил, Богомила, Богомир, Богомира, Богослав, Богослава, Божан, Божена, Божин, Божина, Божил, Божила, Божидар, Божидара.

Празникът на Варна се отбелязва от 1993 г. в деня на Успение на Пресвета Богородица. През 2007 г. за първи път 15 август е обявен и за почивен ден. Така за първи път в историята на България град празнува своя празник като неприсъствен ден.

Как е роден химнът „Върви, народе възродени”. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Как е роден химнът „Върви, народе възродени”. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

И тъй като на днешния ден, 15 май, през 1892 година е роден текстът на великолепния химн „Върви, народе възродени”, нека си припомним историята на неговото създаване и да отдадем почит на двамата български просветители и учители, благодарение на които го имаме.

През 1892 г., големият български писател и общественик Стоян Михайловски, тогава преподавател по френски език в Русенската мъжка гимназия, написва възторженото стихотворение „Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи”. Същата година то е публикувано в списание “Мисъл” в Русе.

Като български всеучилищен химн обаче, текстът придобива известност, когато 9 години по-късно учителят по музика Панайот Пипков написва мелодията към него. Историята разказва, че това е станало в Ловеч, в час по пеене. Докато ученик от класа четял вдъхновено стихотворението „Св. св. Кирил и Методий”, композиторът внезапно станал и започнал да пише нотите с тебешир върху черната дъска. Още преди да е ударил училищният звънец за края на часа, мелодията била завършена, а учениците я разучили и запяли. На училищния празник я запяли всички.

Така се ражда всеучилищният химн “Върви, народе възродени”. Той е изпълнен официално за пръв път на 11 май 1901 г. в Ловеч като празничен химн за възхвала на делото на Кирил и Методий и на българската просвета. (На 11 май църквата почита Свети равноапостоли и славянобългарски просветители Кирил и Методий).
През 1902 г. за Деня на българската просвета и славянската писменост песента се подема и запява от всички училища в страната.

След 1944 г., заради атеистичните убеждения на новата власт, части от текста на стихотворението са променени. Като “и Бог ще те благослови” е заменен с “напред и все напред върви”, а думите в четвъртия куплет “Духовно покори страните, които завладя с меч” стават “ведно със другите славяни, кръстосай дух със огнен меч”. Цели куплети пък напълно са премахнати от читанките. Но това е вече история.

А “Върви, народе възродени” си остава най-възторженият и любим на българите химн, с който всички ние посрещаме нашия най-светъл празник.

И го пеем с просълзени очи вече 114 години.

Вижте оригиналния текст на стихотворението „Св. св. Кирил и Методий”.

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!
Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден –
и Бог ще те благослови!
Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!
Безвестен беше ти, безславен!…
О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!…”
Тъй солунските двама братя
насърчаваха дедите ни…
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!
България остана вярна
на достославний тоз завет –
в тържествуванье и в страданье
извърши подвизи безчет…
Да, родината ни години
пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
но върши дългът се всегда!
Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
за все световната просвета
тя бе неизчерпаем вир;
бе и тъжовно робско време…
Тогаз Балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
на отоманский властелин…
Но винаги духът народен;
подпорка търсеше у вас,
о, мъдреци!… През десет века
все жив остана ваший глас!
О, вий, които цяло племе
извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте –
заспал в глубока тъмнина;
подвижници за права вярна,
сеятели на правда, мир,
апостоли високославни,
звезди върху Славянски мир,
бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!
Нека името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек се помни
в Славянството во век веков!

На снимката е Стоян Михайловски написал текста на химна.

На 16 април отбелязваме Деня на Българската Конституция и професионален празник на юристите

На 16 април отбелязваме Денят на Българската Конституция и професионален празник на юристите. На днешния ден през 1879 г. Учредителното събрание гласува и приема Търновската конституция – първата конституция на България. Събитието се случва във Велико Търново след Берлинския конгрес /13 юни-13 юли 1878 г./.

Официалното й наименование е „Конституция на Българското княжество”. Създадена е след конституциите на Гърция, Сърбия и Румъния, но в традицията на българските интелектуалци от освободителните борби и с участието на юристи и други българи, получили висшето си образование в елитни Западноевропейски университети.

Учредителното събрание, свикано на 23 януари 1879 г. внася големи промени в Проекта, вкл. промяна на наименованието му. При това обсъждане се формират две групи – либерали (младите) и консерватори (старите), като в повечето случаи се налагат схващанията на първите.

Търновската конституция цели да закрепи юридически социално-икономическите и политическите изменения в българското общество след Освобождението през 1878 г. Съгласно чл.4 „Българското царство е монархия наследствена и конституционна, с народно представителство”.

Конституцията определя функциите и компетентността на централните органи на държавна власт. Предоставят се широки пълномощия на монарха във вътрешния и международния живот на страната. С нея се прокламира министерска отговорност, депутатска неприкосновеност и общинско самоуправление.

Новаторска и прогресивна за времето си с либерален характер, Търновската конституция утвърждава принципа на личната неприкосновеност и частната собственост като основа на производствените и обществени отношения. Закрепени са свободата на печата и правото на сдружавания и др.

От друга страна, съобразно Конституцията си Българското княжество се определя като конституционна монархия, а не като парламентарна монархия – властта на монарха е вкарана в рамки, но той има водеща роля. Любопитен факт е, че в документа няма глава за съдебната власт (като гаранция за правовата държава), няма и контрол за съответствие на законите с конституцията. Гражданите се именуват като „поданици”.