Съдържание на обучението
Препоръчана литература
0/1
Сертифициращо обучение за медиатори/ 01
Съдържание

ФОРМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО МЕДИАТОР


 1. ФОРМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО МЕДИАТОР

В българското законодателство не се съдържа уредба за това как да бъде практически организирана дейността на медиаторите. Законът за медиацията, в чл.4, изр.1 предвижда единствено, че „медиацията се осъществява от физически лица.”

На практика дейността на медиаторите може да се осъществява във всички възможни правни форми, позволени от законодателството за подобни дейности:

 1. Самостоятелно, като физическо лице. В този случай медиаторът може да се регистрира, като свободна професия „медиатор”. Възможно е и медиаторът да продължи да осъществява основната си професия на трудов или граждански договор, като медиаторската си дейност упражнява въз основа на граждански договор.

2. Дейност към Център за медиация– сдружения на медиатори, търговски дружества, както и неформални образувания към съществуващо юридическо лице, напр. търговска камара, адвокатска колегия, адвокатска кантора, консултантска компания, образователна институция или към всякакъв вид нестопанска организация или търговска компания. За центровете за медиация също няма регламентирана правна форма.

3. Програми за медиация могат да бъдат организираникъм съдилища, образователни и други институции. При съдебните центрове по медиация, съдията насочва директно случаи за медиация към създадени към съда центрове.

4. Програми за медиация могат да бъдат организирани към повечето институции в България– образователни, здравни, общински и др.

От практическа гледна точка, за един медиатор е важно да знае кои са основните стъпки и документи в администрирането на един случай за медиация.

 1. ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Основните документи, полезни за администрирането на една медиаторска практика и случаите в нея са:

 • Правила за провеждане на медиация;

 • Тарифа за услугите по медиация;
 • Формуляр на Заявление/искане за медиация– което се предоставя на страните, за да заявят чрез него желанието за започване на медиация;
 • Формуляр на Споразумение за медиация– което запознава страните с процедурата, правата и задълженията им в нея и чието подписване обикновено поставя начало на процедурата по медиация, тъй като закрепва съгласието на страните да участват в нея;
 • Декларация за поверителност– подписвана от адвокатите, експертите, и други участници в медиацията, различни от страните по спора;
 • Регистър на медиациите, в който се вписват основни данни за всяка медиация, както и датите на започване и прекратяване.

Допълнителни документи за работата на Център за медиация, са:

 • Правилник за дейността на Центъра за медиация;
 • Договор между Център и медиатор;
 • Формуляр на придружително писмо от Центъра за медиация до втората страната, поканена за медиация чрез заявлението, и т.н.

 1. СТЪПКИТЕ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ЕДИН СЛУЧАЙ НА МЕДИАЦИЯ са подробно разгледани в Модула „Как протича процедурата накратко“.

 2. АНГАЖИМЕНТИ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА МЕДИАЦИЯ

Когато процедурата по медиация се осъществява от Център за медиация, ангажиментите на координатора към центъра обикновено са следните:

 • Отговаря на запитвания за медиация;
 • Консултира страна или страните по спор дали за техния случай е подходящ за разрешаване с медиация и разяснява процедурата по медиация;
 • Поема случай за медиация след отправено заявление за медиация от една или от двете страни;
 • Информира втората страна за постъпилото заявление чрез покана за медиация, съпроводена с информация за медиацията;
 • Свързва се с втората страна, за да потърси съгласието й за медиация;
 • След съгласието на двете страни, изпраща потвърждение до тях за започването на медиация, придружено с Правилата за медиация, Списък на медиаторите, Споразумение за медиация, Указания за процедурата и други документи;
 • Води Регистър на медиаторите и медиациите;
 • Дава информация при избора на медиатор от Списъка на медиаторите,когато страните пожелаят това;
 • Организира срещите по медиация и осигурява необходимите технически и логистични материали за провеждането им;
 • Организира плащанията, като събира таксите за медиация и заплаща на медиаторите;

Прикачени файлове
3. Медиаторска практика.pdf
Size: 169,31 KB