Съдържание на обучението
Препоръчана литература
0/1
Сертифициращо обучение за медиатори/ 01
Съдържание

КО МЕДИАЦИЯ

Чл. 12 Закон за медиацията

(1) Процедурата по медиация се осъществява от един или повече медиатори, посочени от страните.

Ко-медиацията представлява провеждане на процедурата по медиация от екип от медиатори, обикновено двама.

В много от центровете по медиация има практика процедурата да се води от двама медиатори.

Няма пречка и всяка една от страните да посочи различен медиатор. Това обаче не означава, че всеки си има свой медиатор. По време на цялата процедура по медиация, двамата медиатори работят заедно, като екип.

Ко-медиация се прилага и когато това се налага поради характера на спора или при различия между спорещите страни – например между страни от различни държави, националности, етноси, пол, религии и т.н.

КО-МЕДИАЦИЯТА СЕ ИЗПОЛЗВА С ЦЕЛ:

  • Съчетаване на експертната компетентност на медиаторите– напр. юрист и специалист по предмета на спора (инженер, архитекти и т.н.), или юрист и психолог и т.н.

Подходящо е например при семейни спорове, процедурата по медиация да се провежда от двама медиатори- юрист и психолог от гледна точка на експертна компетентност. Мъж и жена от гледна точка различията на страните, основани на пол.

  • Подобряване уменията на неопитните медиатори – чрез съвместна работа с по-опитен колега.

Следва да е има предвид, че в процедурата по медиация няма водещ медиатор и помагащ медиатор или старши и начинаещ медиатор. В процедурата, ко-медиторите са равнопоставени, така както следва да осигурят спазване на този принцип и по отношение на страните. 

  • Управление на процедура по медиация между много страни;

  • Превъзмогване на различията между страните, основани на националност, етнос, религия, пол, и т.н.

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА КО-МЕДИАТОРИТЕ

При ко-медиация е важно медиаторите да се срещнат и обсъдят предварително съвместната си работа. По време на тази среща трябва да бъдат обсъдени минимум следните въпроси:

  • Разбиранията на всеки медиатор за провеждането на процедурата;
  • Разпределяне на задачите между медиаторите- могат да бъдат разпределени различни задачи в отделните етапи, или да бъдат уговорени конкретни задачи (като откриване, задаване на въпроси, обобщаване, водене на записки, и т.н.). Във всички случаи е важно и двамата медиатори да участват в процеса.

NB!

Медиаторите трябва да намерят подходящ начин за комуникация помежду си по време на процедурата, включително възможност за паузи, в които да обсъдят напредъка и подходяща стратегия за следващите разговори със страните.

Не се уговарят „тайни“ знаци, побутвания и писане с предаване от единият медиатор към другият. Процедурата тряба да се води „на чисто“ и открито. Всичко друго поражда риск от създававане на недоверие от страните към медиаторите.

Прикачени файлове
2. Ко медиация.pdf
Size: 181,41 KB