Съдържание на обучението
Препоръчана литература
0/1
Сертифициращо обучение за медиатори/ 01
Съдържание

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ


Споразумението за медиация е актът, с който страните изразяват съгласието си да участват в процедура по медиация, като ангажират конкретен медиатор, който да им съдейства и договарят условията на провеждането на процедурата. То следва да се разграничава от споразумението, което страните постигат в резултат от договарянето в процедурата по медиация. Последното се нарича често и спогодба със смисъл, много близък до този, който се влага в това понятие в ЗЗД и ГПК.

Въпреки, че законът не изисква подписването на споразумение за медиация, той предвижда медиаторът да изиска от страните тяхното писмено или устно съгласие за участие – чл.13 от Закона за медиацията, чл.24 от Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията. На практика това означава, че процедурата може да започне и без формалното подписване на споразумение за медиация, стига да е налице изричното устно съгласие на страните.

Подписването на споразумение за медиация, обаче, е препоръчително и е масова практика по света, както и в България. Причината за това е, че освен че урежда основните ангажименти на страните и медиатора и условията на процедурата по медиация, то има и психологическото значение на първото съгласие на страните в процеса на разрешаване на спора им.

Освен в споразумение за медиация, е възможно съгласието за медиация да е уговорено и преди да е възникнал спор, като клауза от договор. В този случай страните могат да уговорят и конкретни изисквания:

Към процедурата по медиация– място, език и др.

Към медиатора– специфична квалификация и опит, и т.н.

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МЕДИАЦИЯ

Обичайно основните въпроси, предмет на регулация в споразумението за медиация, са:

– Целта на процедурата;

– Ролята на медиатора (ите) и страните;

– Принципите на медиацията- доброволно участие на страните (и право да се оттеглят от процеса), равнопоставеност, поверителност;

– Страните в процеса и тяхното съгласие да участват в медиация съгласно приложимото право и условията на приложимите правила (обичайно правилника на медиаторската организация, на съдебната програма за медиация или приложимите стандарти)

– Задължения на медиатора/ ите в процедурата. Отговорност.

– Задължение на страните в процедурата;

– Начин на протичане на процедурата- етапи, общи и индивидуални срещи, времева рамка, почивки, прекратяване на медиацията, включително при изтичане на срок, определен от страните.

– Такси за медиация, ако има такива;

– Дата и подпис на страните и медиатора/ите.

Обикновено споразумението за медиация се подписва от страните и медиатора/медиаторите.

Адвокатите, като правило, не го подписват, с изключение на случаите, когато участват като представители на страната и страната не присъства на медиацията.

Препоръчително е адвокатите да подпишат декларация за поверителност, за да се гарантира спазването на поверителността на процедурата от всички участници.


Прикачени файлове
12. Споразумение за медиация.pdf
Size: 169,33 KB