Съдържание на обучението
Препоръчана литература
0/1
Сертифициращо обучение за медиатори/ 01
Съдържание

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕДИАЦИЯ

 

Днес, …………., в гр. Варна, се сключи следното споразумение за медиация, между:

 1. ……………………………………………………………………………………………………….

(представляван от) …………………………………………………………………………………

Адрес: …………………………………………………………………………………………………….

Телефон: ………………………………………. E-mail: ………………………………………….

 1. ……………………………………………………………………………………………………….

(представляван от) …………………………………………………………………………………

Адрес: …………………………………………………………………………………………………….

Телефон: ………………………………………… E-mail: …………………………………………

 (оттук нататък наричани “Страните”)

и

3. …………………….…………………….……………………….……………………….……………

Вписан/а като медиатор под № ……………… в Единния регистър на медиаторите и

4. ……………………….…………………………………………….……………………….……………

Вписан/а като медиатор под № ……………… в Единния регистър на медиаторите и

(оттук нататък наричани “Медиаторите”).

1. Цел на споразумението

С настоящото споразумение страните по спора се съгласяват да проведат процедура по медиация със съдействието на Медиатор/и от Център за медиация „Итера“ (оттук нататък наричан “Центъра”), които да ги подпомогнат за разрешаването на спора помежду им.

 1. Процедура по медиация

2.1. Процедурата по мeдиация се провежда в съответствие със Закона за медиация и Наредбата по чл. 8 от него.

2.2. По време на медиацията, Медиаторите може да провеждат общи срещи с всички страни и отделни срещи с всяка от страните.

3. Прекратяване на медиацията

3.1. Медиацията се прекратява при условията, предвидени в Закона за медиацията и в чл. 8 от Наредбата към него.

3.2. В случай, че в срок до две седмици от приключване на последната среща страните не уговорят и не проведат с Медиатора нова среща, настоящата процедура по медиация се прекратява, считано от датата, на която се е провела последната редовна среща.

3.3. В случай, че на последваща уговорена между страните и медиатора среща, някоя от страните не се яви, като не е посочила предварително основателни причини за неявяването си, настоящата процедура по медиация се прекратява, считано от последната редовно проведена среща. 

3.4. С настоящото страните декларират, че са уведомени и са съгласни с последиците на прекратяване на процедурата по медиация. 

 1. Цена на процедурата

4.1 Страните по спор, предмет на разглеждане в Център за медиация „Итера“ заплащат регистрационна такса, такса за провеждане на медиация (“Такса за медиация”), депозит за разноски, както и всички разходи, свързани с медиацията, съгласно актуалната действаща към момента на сключване на настоящото споразумение тарифа на Център за медиация „Итера“.

4.2 Сключвайки настоящото споразумение, страните потвърждават, че са запознати с актуалната тарифа на центъра.

 1. Заключителни разпоредби
  5.1. За всички въпроси, неуредени в това Споразумение и общите условия към него, ще се прилага действащото българско законодателство.
  5.2. За начало на настоящата процедура се счита датата, посочена в началото на настоящото Споразумение.
  5.3. Подписвайки настоящото споразумение страните декларират, че за запознати с политиката за поверителност и обработване на лични данни на Институт „Итера“. Институт „Итера“, включително неговите партньори, подизпълнители и наети лица се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от заявителите посредством попълнени формуляри, включително такива попълнени онлайн или електронна кореспонденция.
  5.4 Защитата на личните данни на заявителите се уреждат от Общите условия и политиката за поверителност на Институт „Итера“- разположени на интернет сайта itera.bg,  разпоредбите на Закона за защита на личните данни, РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 – GDPR и задължителните указания на Комисията за защита на личните данни.

                      

                                                             

   (Страна 1, Име и подпис)                                          (Страна 2, Име и подпис)                                                                                                          

                                                                                                          

  (Медиатор, Име и подпис)                                                   (Медиатор, Име и подпис)     

  Прикачени файлове
  СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕДИАЦИЯ.pdf
  Size: 174,76 KB