Съдържание на обучението
Препоръчана литература
0/1
Сертифициращо обучение за медиатори/ 01
Съдържание

ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ „ИТЕРА“

Към СНЦ „Институт Итера“

 

ТАРИФА


Страните по спор, предмет на разглеждане в Център за медиация „Итера“ заплащат регистрационна такса, такса за провеждане на медиация (“Такса за медиация”), депозит за разноски, както и всички разходи, свързани с медиацията.

  1. Такса за консултиране за разрешаването на спор– 70 лв. на час.

  1. Регистрационна такса

2.1 Страната или страните, подаващи заявлението за медиация придружават заявлението с документ за платена, неподлежаща на връщане регистрационна такса в размер на 80.00 лв., което осигурява започване на действията по подготовка на медиацията съгласно Правилата за медиация на Център за медиация „Итера“.

2.2 Регистрационната такса покрива административните разходи за първоначалното обработване на заявлението за медиация и за организиране на подготвителните действия преди провеждането на медиацията, местните пощенски разходи и другите разходи за първоначалното призоваване на страните, разходите за технически услуги като копиране, принтиране, сканиране на документи до размер от 50 страници общо.

III. Такса за медиация

3.1 Таксите за медиация включват организирането и подготовката на медиацията, осигуряването на работно помещение и технически материали, провеждането на сесиите от един или двама медиатори, в зависимост от спецификата на случая.

3.2 Таксата за медиация при спорове с материален интерес, започната със заявление от едната страна, се формира както следва:

– до 25 000- 70 лв. на час за граждански спорове, 90 лв. на час за търговски спорове;

– от 25 000 до 50 000 лв.- 80 лв. на час за граждански спорове, 100 лв. на час за търговски спорове;

– от 50 000 до 100 000 лв.- 90 лв. на час за граждански спорове, 110 лв. на час за търговски спорове;

– над 100 000 лв.- 130 лв. на час + 1% от материалния интерес.

3.3 Таксата за медиация при спорове с материален интерес, започната със заявление заедно от двете страни се формира както следва:

– до 25 000- 65 лв. на час за граждански спорове, 85 лв. на час за търговски спорове;

– от 25 000 до 50 000 лв.- 75 лв. на час за граждански спорове, 95 лв. на час за търговски спорове;

– от 50 000 до 100 000 лв.- 85 лв. на час за граждански спорове, 105 лв. на час за търговски спорове;

– над 100 000 лв.- 125 лв. на час + 1% от материалния интерес.

3.4 Таксата за медиация при спорове без материален интерес; при семейни спорове, свързани с лични отношения и издръжка; при трудови спорове- 80 лв. на час.

3.5 Таксите при спорове с повече от две страни, с усложнена правна и фактическа обстановка, при случаи от обществен интерес, и при други специфични казуси, подлежат на индивидуално договаряне.

3.6 При участие на повече от две страни по спора в медиацията, се събира допълнителна такса в размер на 30% от размера на таксата за един час медиация- за съответния вид спор за всяка допълнителна страна.

3.7 В случай, че е необходимо да се извършат разходи за медиацията, напр. за превод, транспорт и хотелско настаняване (в случай на провеждане на медиация в населено място, различно от седалището на центъра за медиация), наем на зала, и други, тези разходи се одобряват и заплащат предварително от страните.

3.8 При провеждане на медиация в друго населено място, времето за път и подготовка се таксува в размер на 30% от почасовата ставка за съответния вид медиация.

  1. Плащане на таксата

4.1 Таксите се заплащат предварително за 3 часа медиация, която не подлежи на връщане след започването на медиацията. Първоначалната такса за медиация за три часа включва времето за провеждане на общи срещи и индивидуални срещи, които медиаторът може да насрочи със страните.

4.2 В случай, че за постигане на споразумение се окаже необходимо медиацията да продължи повече от 3 часа, медиаторът дава на страните преценка за това колко време би било необходимо за завършване на медиацията. Медиацията продължава след заплащане на допълнителните часове. Ако предплатената такса за допълнителните часове надвишава реално дължимата сума, тя се връща на страните.

4.3 В случай, че страна, или страни, се откажат от провеждането на процедурата преди да е започнала първата сесия по медиация, таксата за медиация /без регистрационната такса / се връща, като се задържат 20 % от нея за административни разходи. Регистрационната такса не подлежи на връщане.

  1. Депозит за разноски

5.1 Депозитът за разноски е сума, събирана за разноските, които се правят по отделните случаи на медиация за призоваване и съобщения; за връчване на книжа; за международни пощенски пратки; за допълнителни технически услуги, като копиране, сканиране, принтиране, превод; за издаване на удостоверения и други.

5.2 Случаите, в които е необходимо внасянето на депозит, размерът на депозита за разноски и срока за внасянето му се определят от Центъра за медиация и се съобщават на страните. Медиация се извършва след заплащане на депозита.

5.3 Последваща преценка  на разходите може да бъде извършвана от медиатора след консултации със страните, когато това стане необходимо по време на медиацията. Страните заплащат предварително разходите, съгласно така направената преценка.

5.4 При прекратяване на медиацията, страните трябва да заплатят разходите, които надвишават тези предвидени в преценката, съответно Центърът за медиация възстановява на страните неизразходваната част от депозита, ако има такава.

  1. Разпределяне на таксите и разходите между страните

6.1 Посочените такси се отнасят общо за двете страни и се разпределят между страните поравно или съгласно договореност между тях. При необходимост, страните могат да получат съдействие от медиаторите за постигане на такава договореност.

6.2 Разходите се разпределят поравно между страните, или се поемат от страната, която е поискала дейността, с която са свързани разходите.

VII. Необвързаност със споразумението

7.1 Таксите за медиация не са обвързани с постигането на споразумение, нито с изпълнението му. При постигане на споразумение, не се дължи допълнително възнаграждение.

7.2 Изготвянето на споразумението е отделна от медиацията услуга.

VIII. Действие

8.1 Настоящата тарифа е в сила от 01 Септември 2022 г.


Прикачени файлове
Тарифа.pdf
Size: 184,77 KB