Съдържание на обучението
Препоръчана литература
0/1
Сертифициращо обучение за медиатори/ 01
Съдържание

ДО: ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ ИТЕРА“

Към СНЦ Институт Итера“

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ

от Страна 1 и/или Страна 2

С настоящото, моля да бъде започната процедура по медиация за разрешаването на спора, описан в настоящото заявление, която да бъде проведена от медиатор/и при Център за медиация „Итера“.

Моля да изпратите на другата страна копие от това заявление и да потърсите съгласието й да участва в медиация. (когато се подава от едната страна)

  1. СТРАНА 1:

Три имена:……………………………………………………………………………………………..

Адрес: ……………………………………………………………………………………………………

Телефон: ……………………………………. E-mail: ……………………………………………..

  1. ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СТРАНА 1:

Три имена:…………………………………………………………………………………………….

Адрес: ……………………………………………………………………………………………………

Телефон: ………………………………………… E-mail: ……………………………………….

  1. СТРАНА 2:

Три имена:……………………………………………………………………………………………..

Адрес: …………………………………………………………………………………………………….

Телефон: …………………………………………. E-mail: ………………………………………..

  1. ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СТРАНА 2

Три имена:……………………………………………………………………………………………..

Адрес: …………………………………………………………………………………………………….

Телефон: ………………………………………… E-mail: …………………………………………

  1. ОПИСАНИЕ НА СПОРА:

Вид на спора: ……………………………………………………………………………………..

История на спора- откога съществува, опити за разрешаване досега:

……………………………………………………………………………………………………………….

Други страни, засегнати от спора:

……………………………………………………………………………………………………………….

Съдебни дела във връзка със спора- не/да (какви и на какъв етап):

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Кратко описание на спора: 

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

  1. ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТТА НА СПОРА:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

  1. ПРЕДПОЧИТАНИЯ ЗА МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИАЦИЯТА:

……………………………………………………………………………………………………………….

  1. ИЗБРАНИ МЕДИАТОР/И: 

……………………………………………………………………………………………………………….

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Документ за платена регистрационна такса от 80 лв., съгласно Тарифата за таксите на Център за медиация „Итера“.

Дата:

Страна 1: (представител на страна 1):                              

Страна 2: (представител на страна 2):

Прикачени файлове
zayavlenie Itera Mediation Blank.pdf
Size: 167,58 KB