Надграждащо обучение „Медиация в образованието"

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Форми на обучение:

Присъствена – 32 присъствени учебни часа
Дистанционна –  8 онлайн / 24 присъствени учебни часа
Кредит: 2
Сертификат: Да

Място на провеждане на обучението: В зала във Вашето учебно заведение, в Конферентния център на Института, или изнесено обучение.

Начин на завършване на обучението: Участие в симулирани ситуации, тест.

Програмата е насочена към:

Учители- начален етап, Учители- прогимназиален етап, Учители- гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, Психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, Ресурсни учители, Корепетитори, Хореографи, Треньори, Учители- предучилищно образование, Учители – целодневна организация.

Кратко описаниеи цели на програмата:

Формиране на умения за разпознаване и преодоляване на конфликти в сферата на образованието.

Придобиване на умения и знания за адекватното и своевременно разпознаване и овладяване на особеностите при кризисни ситуации.

Доразвиване и усъвършенстване на знанията и уменията на сертифицираните медиатори и специализирането им в медиация в образованието.

Ще бъдат включени специализирани техники, различни ролеви игри, практики и симулирани ситуации.

Програмата на обучението включва презентиране и информиране относно:

 • Най- често срещаните конфликти и спорове в образованието.
 • Характеристиките и особеностите на медиацията в образованието.
 • Какви са специфичните стъпки в процедурата по училищна медиация
 • Процедурите и начин на организиране и протичане на училищната медиация.
 • Граници на съдействието на медиатора. Съпоставка с ролята на психолога.
 • Участието на третите лица в процедурата.
 • Неравнопоставеност на силите.
 • Специфики на комуникацията в училищната медиация.
 • Стратегии за пренасочване на неконструктивен диалог в конструктивен.
 • Дискусия върху случаи от опита на медиаторите.

Методи на обучение:

Методите на обучение ще са догматичен (получаване на знания в готов вид- подбран и поднесен от обучаващите), евристичен (усвояване на знания чрез самостоятелно разсъждаване) и изследователски (самостоятелно придобиване на знания чрез опити, наблюдения и измервания).

 • Лекционен курс;
 • Онлайн подготовка- 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми и предложения с алтернативни решения, и други;
 • Дискусия- открито обсъждане на поставени проблеми с активно участие на участниците в обучението;
 • Участие в симулирани ситуации;

Източниците на информация ще бъдат словесни (разказ и беседа), нагледни (наблюдения и демонстрация) и практически метод чрез упражнения, симулирани ситуации и занятия.

Компетентности, които ще бъдат придобити

 • Организационна
 • Комуникативна

Заявете обучение

Можете да се откажете да предоставите лична информация. В този случай Институт „Итера“ не е в състояние да Ви предостави електронни услуги.

С изпращането на този формуляр, Вие заявявате желанието си за участие в организираното от нас обучение или събитие и се съгласявате с Общите условия и Политиката за поверителност.

Всички полета със * са задължителни