Обучение по медиация

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Форми на обучение:

Присъствена- 60 присъствени учебни часа
Кредит: 3
Сертификат: Да

Място на провеждане на обучението: В зала във Вашето учебно заведение, в Конферентния център на Института, или изнесено обучение.

Начин на завършване на обучението: Участие в симулирани ситуации, събеседване, тест.

Програмата е насочена към:

Учители- начален етап, Учители- прогимназиален етап, Учители- гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, Психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, Ресурсни учители, Корепетитори, Хореографи, Треньори, Учители- предучилищно образование, Учители – целодневна организация.

Кратко описаниеи цели на програмата:

Този курс представлява практическо обучение за медиатори с обща продължителност 6 дни. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, участие в 5 симулирани медиации (изискват се минимум 3), теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него се получава удостоверение, което дава право на участниците да се впишат в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната практика от обучения по медиация и процедури по медиация в България през последните 10 години.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация, в следствие на прекия опит на обучителите от обучения по медиация с международни екипи от САЩ, Великобритания, Германия, Италия.

Акцентирано е върху практическата насоченост, която дава умения, които участниците сами могат да тестват в края на курса.

Ще бъдат включени няколко методики, различни видове тестове, материали към темата и техники, симулирани ситуации и казуси.

Обстойно и подробно запознаване и информиране на аудиторията за: Конфликта и способи за разрешаване на спорове; Процедурата по медиация- предимства, етапи, участници, видове; Техники на медиатора; Участници в медиацията. Ко-медиация; Работни стилове в медиацията; Проблемни поведения на участниците; Стратегии и техники за творчески решения и излизане от задънени улици; Правна рамка на медиацията в България и в Европа; Центрове за медиация; Процедура по препращане към медиация от съда.

Доразвиване и  усъвършенстване на знания и умения за себеосъзнаване, самоанализиране, интроспекция (самонаблюдение), емпатийно отношение.

Ще бъдат включени и техники, различни ролеви игри, практики и симулирани ситуации.

Методи на обучение:

Методите на обучение ще са догматичен (получаване на знания в готов вид- подбран и поднесен от обучаващите), евристичен (усвояване на знания чрез самостоятелно разсъждаване) и изследователски (самостоятелно придобиване на знания чрез опити, наблюдения и измервания).

  • Лекционен курс;
  • Онлайн подготовка- 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми и предложения с алтернативни решения, и други;
  • Дискусия- открито обсъждане на поставени проблеми с активно участие на участниците в обучението;
  • Участие в симулирани ситуации;

Източниците на информация ще бъдат словесни (разказ и беседа), нагледни (наблюдения и демонстрация) и практически метод чрез упражнения, симулирани ситуации и занятия.

Компетентности, които ще бъдат придобити

  • Организационна
  • Комуникативна

Заявете обучение

Можете да се откажете да предоставите лична информация. В този случай Институт „Итера“ не е в състояние да Ви предостави електронни услуги.

С изпращането на този формуляр, Вие заявявате желанието си за участие в организираното от нас обучение или събитие и се съгласявате с Общите условия и Политиката за поверителност.

Всички полета със * са задължителни