Медиацията- ефективния способ за разрешаване на спорове. Специфика на медиацията при трудови спорове.

  • 29 Ноември 2018 г.

Обучението е насочено към студенти от Икономически университет- Варна.

Темите, включени в програмата ще помогнат на участниците да идентифицират навреме конфликтните ситуации; ще получат инструментариум с който да водят преговори уверено и с успех.

Участниците ще се запознаят с процедурата по медиация- предимства; етапи, през които преминава.

Ще бъдат представени и спецификите на преговорите при трудови спорове.

Обучението има висока стойност за начинаещи предприемачи- както за комуникацията им с външни партньори, така и вътре, в екипа.

  • 12 Декември 2018 г.

Начален час: 10:00 часа

Краен час: 12:30 часа

Място на провеждане: Икономически университет- Варна, зала 320

Поради практическия характер на обучението, местата са ограничени до 25.
При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

РЕГИСТРАЦИЯ: до 5 Декември 2018 г.

КОЙ ЩЕ ВОДИ ОБУЧЕНИЕТО?

Лиляна Савова

Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието, и действащ към Центъра за медиация към Институт „Итера“.

Учредител на Институт „Итера“ и от създаването му- Председател на УС.

Медиаторската й практика е в сферата на: Търговска медиация /спорове по търговски сделки, между съдружници и съсобственици, по договори за строителство, договори за услуги, наемни и вещни отношения, други/; Семейна медиация; Медиация в здравеопазването; Корпоративна медиация /в организацията/;

Обучител в сертифициращи и специализирани обучения по медиация, преговори и разрешаване на конфликти.

Има направени публикации в областта на търговската медиация и медиация в здравеопазването.

Има магистърска степен по право и магистърска степен по Здравен мениджмънт.

Има следните специализации: Морско право; Търговска медиация; Семейна медиация;  Медиация в здравеопазването; Корпоративен маркетинг в класа на проф. Филип Котлър.

Участва в разработването на проекти и пилотното въвеждане на Медиацията в училище, Медиация в университетските зали, Медиация в здравеопазването, Медиация в публичния сектор и др.

Венета Иванова

Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието и действащ към Центъра за медиация към Институт „Итера“.

Медиаторската й практика е в сферата на: Семейна и Училищна медиация, Корпоративна медиация /в организацията/, Медиация в здравеопазването.

Сертифициран обучител в сертифициращи и специализирани обучения по медиация, водене на преговори и разрешаване на конфликти, комуникативни умения и емоционална интелигентност.

Има магистърка степен  „Психологично консултиране” и Следдипломна квалификация „Организационно консултиране и диагностика”;

Сертифициран  Психотерапевт, обучаван в Школата по позитивна психотерапия ДППБ, в рамките на World Assosiation ot Positive Psychotherapy- WAPP.

Сертифициран Хипнотерапевт и Арт терапевт.

Има следните специализации: Търговска медиация; Семейна медиация; Майсторски клас „Методология за създаване на програми за профилактика на здравето“ при проф. Лариса Цветкова, Санкт-Петербургски държавен университет, Русия;

Участва в разработването на проекти и пилотното въвеждане на Медиацията в училище. Разработва и участва в множество проекти, свързани с индивидуално и групово консултиране и терапия на деца и семейства в риск.

Регистрация

Всички полета със * са задължителни

Споделете тази страница с Ваши приятели