Съдържание на обучението
Иновативна авторска методика за развитие на емоционални компетентности чрез методите на медиацията за предучилищна и начална училищна възраст- Ниво 1
0/6
Изходящ тест
0/1
Иновативна авторска методика за развитие на емоционални компетентности чрез методите на медиацията за предучилищна и начална училищна възраст- ниво 1
Съдържание

КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕДУРАТА- НАКРАТКО

  1. НАЧАЛО

За да заявите процедура по медиация е достатъчно да се свържете с избран център по медиация или конкретен медиатор, вписан в Единния регистър на Медиаторите към Министерство на правосъдието. Това може да се случи по телефон,  e-mail или  като директно подадете заявление за медиация през сайта на организацията или медиатора.

  1. СВЪРЗВАНЕ С ДРУГАТА СТРАНА

След получаването на заявлението за медиация, координаторът на центъра ще се свърже с другата страна или страни по спора, за да предаде поканата за доброволно му разрешаване. Неговата задача е да представи предимствата на участието в процедурата и да потърси съгласие за провеждане на медиация. Обикновено поканата за участие се изпраща на другата страна в писмен вид, включително и по e-mail със срок за отговор (в зависимост от конкретния казус максимум до 10 дни). Успоредно с писмената покана, координаторът на центъра се свързва с другата страна и по телефон.

  1. СЪГЛАСИЕ НА ДРУГАТА СТРАНА

Когато другата страна по спора също даде съгласието си да участва в процедура по медиация, се организира първата обща среща. В случай, че няма получено съгласие процедура не започва.

Важно е да се отбележи, че отказът от участие не влече правни последици за страната, която е отказала. Процедурата по медиация е напълно доброволна и никой не може да бъде задължен да участва.

  1. ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДИ ПЪРВАТА СРЕЩА МЕЖДУ СТРАНИТЕ И МЕДИАТОРА

Координаторът на центъра организира първата обща среща, като съгласува с всички участници удобен ден и час. След получаване на потвърждение ги уведомява чрез електронно писмо и по телефон с детайлите за провеждането на първата среща- дата и място, кой ще участва.

  1. ПЛАЩАНЕ

Преди първата среща се извършва плащане за провеждането на медиацията – съгласно конкретната тарифа на избрания център или медиатор. Точната сума и начин на плащане се уточняват предварително, така, че да могат да бъдат взети предвид особеностите на случая, и страните да получат максимална предвидимост на разходите за процедурата. Таксите могат да се поделят между страните или да бъдат заплатени по уговорка между тях.

  1. НАЧАЛО НА ПЪРВАТА СРЕЩА

В началото на първата среща се подписва споразумението за медиация, ако то не е подписано още в етапа на организирането й. С него медиаторът и страните се съгласяват за провеждането на процедура по медиацията и определят условията за провеждането й.

  1. ПОСЛЕДВАЩИ СРЕЩИ

След всяка среща медиаторът и страните се уговарят за дата на следваща среща, ако е необходима такава.

Продължителността на срещите зависи от времето, което страните могат да отделят, което е добре да бъде предварително уточнено.

Процедурата може да протече в общи и индивидуални срещи, като провеждането на всяка от срещите се осъществява при пълна поверителност.

  1. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯ

Когато бъде постигната договореност, страните подписват споразумение, с което приключва и процедурата по медиация. В определени случаи, споразумението може да бъде внесено за одобрение от съдия. Ангажиментът за внасяне на споразумението е на страните или техните адвокати. 

Медиаторът отразява в регистър: датата на провеждане на първата и последна среща, резултата от медиацията, без подробности за съдържанието на споразумението, ако такова е постигнато. 

Често след приключването на медиацията, независимо от резултата, страните и медиаторът могат да поддържат периодичен контакт по телефон или чрез е-мейл, за актуализиране на евентуални промени в ситуацията- например, ако не е било постигнато споразумение, да се потърсят нови възможности за такова след преосмисляне от страните, а ако е било постигнато споразумение, да се обсъди напредъкът по изпълнението му.


Прикачени файлове
6. Как протича процедурата накратко.pdf
Size: 182,57 KB