Skip to content

Институт Итера

Ние сме една от най-големите организации, обучаващи медиатори в България.
Имаме 15 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти и воденето на преговори.

Предстоящи

Дейност

Обучения

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна. Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.

Център за медиация

Имаме 15 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация. Обединяваме правоспособни медиатори с опит в различни области.

Консултантски център

Осъществяваме представителство на територията на цялата страна. Екипът ни обединява юристи и адвокати в различни области на квалификация.

Индивидуални консултации

Професионална индивидуална супервизия; Професионална групова супервизия; Индивидуална консултация при преговори

Организиране на събития

Чрез организираните от нас събития, ние допринасяме за създаването на условия за развитие на медиацията в България. Изграждаме и подпомагаме партньорства на различни нива. Осъществяваме сътрудничество с публични национални и международни институции.

Издателство „Итера“

Издателство „Итера“ е специализирано в издаването на книги и наръчници в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективната комуникация.

Академия „Миротворци“

В рамките на проекта обучаваме деца, ученици, студенти и педагогически специалисти в специализирани умения за ефективна комуникация и разрешаване на конфликти. Създаваме мрежа от Миротворци чрез изграждане центрове по медиация в образователните институции в България- детски градини, училища и университети.

Продукти

Нашите продукти са авторски обучителни ресурси, който целят да изградят здравословни стратегии за справяне в конфликтни ситуации у деца в предучилищна и училищна възраст.

РЕСУРСИ ЗА личностно развитие

Ние от Институт “Итера” разработихме и дигитализирахме множество ресурси за всички, които имат нужда от по-дълбоко осъзнаване на своята личност. Те могат да бъдат ползвани и от професионалисти- психолози, педагози, социални работници, медици и студенти.

Нашите партньори

Споделено за нас

В последните няколко години Институт „Итера“ и представляваната от мен съдебна институция работим активно, в добра комуникация и партньорство по редица инициативи и проекти, свързани с популяризирането на медиацията в съдебния район. Ценя дълбоко усилията Ви за задълбочаване на сътрудничеството и разширяване на практическите аспекти на взаимодействие между съдии, медиатори и професионалисти от различни обществени сфери.
Ерна Якова
Председател на Районен съд- Варна
Съвместната ни работа с Институт „Итера“ доказа високият професионализъм, отговорното и коректно отношение на екипа и обучителите при реализиране на обученията и събитията, свързани с популяризиране на медиацията в публичния сектор.
Марияна Иванова
Изпълнителен директор на Асоциацията на българските черноморски общини
Реализирането на поредица мащабни събития и обучения в областта на медиацията превръща екипа на Институт „Итера“ в търсен партньор в работата ни за повишаване квалификацията на представителите на малкия и среден бизнес в България.
Николай Петканов
Регионален представител на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Използването на медиаторски техники в бизнеса, утвърждаването на медиацията, като ефективен и успешен метод за извънсъдебно разрешаване на спорове, безспорно са успешни крачки към реализирането на успешни бизнес отношения
Инж. Тодор Тонев
Председател на УС на Черноморски енергиен клъстер
Бихме искали да изразим нашето удовлетворение от съвместната ни дейност с Институт „Итера“ по изпълнение на проведени обучения в областта на управлението на конфликти и ефективната комуникация. В дейността си ЦОП- Аксаково провежда тренинг- обучения на екипите и осъществява супервизии. Разработва обучения относно теории и добри практики на грижа за деца в риск.
Ирена Вълчева
Управител на Център за обществена подкрепа към Община Аксаково
Изразявам своята и на колегите си благодарност за сътрудничеството и компетентното лекторско участие при осъществяване на регионалното обучение на тема „Ефективната комуникация- специализирани техники в помощ на съдията при препращане към медиация“, организирано от Районен съд- Варна.
Ерна Якова
Председател на Районен съд- Варна

Екип Itera.BG

Често задавани въпроси

Препоръчително е медиация да започне във възможно най-ранен етап от възникване на различията между страните и преди завеждане на съдебно дело. Медиация може да се инициира и когато е заведено съдебно дело. Във всеки момент от него няма пречка да започне и да се проведе медиация. Медиация може да се проведе и успоредно с арбитражно дело.

За да поискате започването на медиация е достатъчно да се свържете с нас по телефон или e-mail или директно да подадете заявление за медиация на e-mailа ни.

Този курс представлява практическо обучение за медиатори с обща продължителност 6 дни. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, участие в 5 симулирани медиации (изискват се минимум 3), теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната ни практика от обучения по медиация и процедури по медиация в България през последните 10 години.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация, в следствие на прекия ни опит от обучения по медиация с международни екипи от САЩ, Великобритания, Германия, Италия.

Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи и други.

Ако не намирате отговор на интересуващият Ви въпрос, можете да се свържете с нас тук.

0
години опит
0 %
ОТ ОБУЧЕНИТЕ МЕДИАТОРИ в североизточна България
0 +
проведени медиации
0 +
проведени консултации