НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕДИАЦИЯТА В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СФЕРИ“

blank

National scientific conference "Mediation in different public spheres"

ПОКАНА (на български език)

От името на организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Национална научна конференция на тема: „МЕДИАЦИЯТА В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СФЕРИ“, която ще се проведе на 31.05.2024 г. в Зала 1 на Икономически Университет – Варна и чрез видеоконферентна връзка.

Настоящата национална конференция е традиционен, утвърден с годините повод за среща на медиатори, магистрати, учени и представители на различни обществени сфери, като се надяваме тя да създаде и провокира интересни дискусии и предложи варианти, които да съдействат за решаване на въпроси касаещи ефективното приложение на медиацията в различните сфери на обществото.

Предвид националният си формат, участието във форума може да бъде присъствено или дистанционно, като на участниците ще бъде предоставена възможност за различни начини на представяне, дискутиране и споделяне на опит и експертиза. Линкът за видеоконферентна връзка, ще бъде изпратен своевременно на всички лица, които са заявили участието си дистанционно /онлайн/.

Такса за участие не се дължи.

В края на форума ще бъде изготвен анализ на база изнесените доклади и обсъжданията. Той ще бъде изпратен до институциите, свързани с обществените сфери, в които медиацията се прилага: Министерство на правосъдието; Министерство на образованието; Регионални управления на образованието; Омбудсман на РБългария; Община Варна; Областна администрация – Варна; Адвокатска колегия- Варна. Съдилища – районни, окръжни и апелативни, към които има създадени центрове по медиация. Медиатори, организации, обединяващи медиатори; организации, обучаващи медиатори. Неправителствени организации, реализиращи проекти в областта на медиацията. Университети, училища и др.


INVITATION (in English)

On behalf of the organizing committee, we are pleased to invite you to participate in a National Scientific Conference on the topic: „MEDIATION IN THE DIFFERENT PUBLIC SPHERES“, which will be held on 31.05.2024 in Hall 1 of the University of Economics – Varna and via video conference connection.
The current national conference is a traditional event, established over the years, for a meeting of mediators, magistrates, scientists and representatives of various public spheres. We hope that the conference will create and provoke interesting discussions and offer options that help to solve issues concerning the effective application of mediation in different spheres of society.

Given its national format, participation in the forum can be in person or online, and participants will be given the opportunity for different ways of presenting, discussing and sharing experience and expertise. The video conference link will be sent in due time to all participants who have applied for online participation.

There is no participation fee.

At the end of the forum, an analysis will be prepared based on the presented reports and discussions. It will be sent to the institutions in Bulgaria related to the public spheres in which mediation is applied: Ministry of Justice; Ministry of Education; Regional Directorates of Education; Ombudsman of the Republic of Bulgaria; Municipality of Varna; Regional administration – Varna; Bar Association – Varna. Courts – regional, district and appellate, to which mediation centers have been established. Mediators, organizations uniting mediators; organizations training mediators. Non-governmental organizations implementing projects in the field of mediation. Universities, schools, etc.

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ /
MORE IMPORTANT DEADLINES

Повече информация можете да откриете на интернет страниците на организаторите: itera.bg и ue-varna.bg

ОРГАНИЗАТОРИ / ORGANIZERS

До старта на събитието остават / UNTIL THE START OF THE EVENT REMAIN

Дни
Часове
Минути
Секунди

ATTENDANCE REQUEST

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ЗАЯВКА ЗА ПРИСЪСТВИЕ