Национална Научна Конференция „Медиацията в Различните Обществени Сфери“

National scientific conference "Mediation in different public spheres"

ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

От името на организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Национална научна конференция на тема: „МЕДИАЦИЯТА В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СФЕРИ“, която ще се проведе на 31.05.2024 г. в Зала 1 на Икономически Университет – Варна и чрез видеоконферентна връзка.

Настоящата национална конференция е традиционен, утвърден с годините повод за среща на медиатори, магистрати, учени и представители на различни обществени сфери, като се надяваме тя да създаде и провокира интересни дискусии и предложи варианти, които да съдействат за решаване на въпроси касаещи ефективното приложение на медиацията в различните сфери на обществото.

Предвид националният си формат, участието във форума може да бъде присъствено или дистанционно, като на участниците ще бъде предоставена възможност за различни начини на представяне, дискутиране и споделяне на опит и експертиза. Линкът за видеоконферентна връзка, ще бъде изпратен своевременно на всички лица, които са заявили участието си дистанционно /онлайн/.

Такса за участие не се дължи.

В края на форума ще бъде изготвен анализ на база изнесените доклади и обсъжданията. Той ще бъде изпратен до институциите, свързани с обществените сфери, в които медиацията се прилага: Министерство на правосъдието; Министерство на образованието; Регионални управления на образованието; Омбудсман на РБългария; Община Варна; Областна администрация – Варна; Адвокатска колегия- Варна. Съдилища – районни, окръжни и апелативни, към които има създадени центрове по медиация. Медиатори, организации, обединяващи медиатори; организации, обучаващи медиатори. Неправителствени организации, реализиращи проекти в областта на медиацията. Университети, училища и др.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
  • Медиация в образованието
  • Медиация в съдебната система
  • Медиация в публичния сектор
  • Медиация в здравеопазването
  • Дигитализация в сферата на медиацията

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕЦИЯТА
Пълната програма на конференцията ще бъде обявена на 25.05.2024 г.
 
10:00 – 10:30
Откриване на дискусионния форум
Зала 1, Икономически университет – Варна
 
10:30 – 12:00
Пленарен панел
 
12:00 – 13:30
Обедна почивка, коктейл
 
13:30 – 16:00
Заседания по модули
 
16:00 – 18:00
Закриване на конференцията
 
 

ABOUT THE CONFERENCE

The National Conference on “The Mediation in the Different Public Spheres” (MDPS-2024) will be held on 31.05.2024 in Hall 1 of the University of Economics – Varna.

The conference is organized by the Itera Institute and University Centre for Mediation at the University of Economics – Varna.

The idea of the scientific forum is to provide a platform for debate, discussion and presentation of scientific researches and practical opinions related to mediation in four of the significant public spheres – education, health, judiciary and public sector. Current issues of mediation are addressed, which will be the subject of discussion and proposals to the competent institutions in order to broaden the scope of mediation and make it more effective.

The event brings together representatives of state and local authorities, representatives of judicial institutions, bar associations, the university community, representatives of primary and secondary education, NGOs and business organizations, mediators, experts in negotiation and conflict management, etc.

The organizers have created this forum with the aim of making it a field for good ideas, scientific debate and exchange of practical experience in the field of mediation.

Participation in the forum will be face-to-face or online, giving participants the opportunity to present, discuss and share experiences and expertise in a variety of ways.

The video conference link will be sent in due time to all persons who have requested their participation online.

There is no participation fee.

At the end of the Forum, an analysis will be prepared on the basis of the presentations and discussions. It will be sent to the institutions related to the public spheres in which mediation is applied: the Ministry of Justice; the Ministry of Education; the Regional Departments of Education; the Ombudsman of the Republic of Bulgaria; Varna Municipality; Regional Administration Varna; Varna Bar Association. Courts – Regional, District and Appellate, to which mediation centres have been established. Mediators, organizations uniting mediators; organizations training mediators. Non-governmental organizations implementing projects in the field of mediation. Universities, schools, etc.

CONFERENCE TOPICS
  • Mediation in education
  • Mediation in the judicial system
  • Mediation in the public sector
  • Mediation in healthcare
  • Digitalization in the mediation
 
CONFERENCE PROGRAM
10:00 – 10:30
Opening of the discussion forum
Hall 1, UE-Varna
 
10:30 – 12:00
Plenary panel
 
12:00 – 13:30
Lunch break, cocktail
 
13:30 – 16:00
Meetings by modules
 
16:00 – 18:00
Closing of the conference
 

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ /
MORE IMPORTANT DEADLINES

Повече информация можете да откриете на интернет страниците на организаторите: itera.bg и ue-varna.bg

ОРГАНИЗАТОРИ / ORGANIZERS

До старта на събитието остават / UNTIL THE START OF THE EVENT REMAIN

Дни
Часове
Минути
Секунди

ATTENDANCE REQUEST

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ЗАЯВКА ЗА ПРИСЪСТВИЕ