Център за Медиация

Център за медиация „Итера“ е част от структурата на Институт „Итера“.

Имаме 15 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Обединяваме правоспособни медиатори с опит в различни области.

Нашата цел е да предоставяме компетентно и качествено съдействие при разрешаване на спорове. Да популяризираме добронамереното и ефективно разрешаване на конфликти чрез медиация. Да изградим култура на общуване, в която хората проявяват толерантност и решават споровете си добронамерено.

Области на компетентност

Подай заявление за медиация

Какво правим

Разрешаваме спорове чрез медиация

Популяризираме медиацията като ефективен, бърз и икономичен извънсъдебен способ за разрешаване на спорове

Разрешаваме правни спорове и преодоляваме конфликти посредством други алтернативни способи

Документи

Области на компетентност

Търговска медиация

спорове по търговски сделки, между съдружници и съсобственици, по договори за строителство, договори за услуги, наемни и вещни отношения, други

Семейна медиация

Медиация в образованието

Медиация в организацията

Корпоративна медиация

Медиация в здравеопазването

Медиация в публичния сектор

Нашите медиатори

Института е сертифициран по международна система за управление на качеството за всички дейности, в съотвествие с изискванията на ISO 9001:2015