100 лв. на час ще е възнаграждението на медиаторите, които ще бъдат ангажирани в провеждането на задължителната съдебна медиация по граждански и търговски дела.

blank
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Въведението на задължителна съдебна медиация в граждански и търговски дела представлява значителна стъпка към модернизацията на съдебната система в България. Новата наредба на Висшия съдебен съвет (ВСС) предвижда възнаграждение от 100 лева на час за медиаторите, които ще помагат в разрешаването на спорове чрез медиация, като по този начин се насърчава използването на алтернативни методи за споразумение между страните, преди тези дела да достигнат до съдебна зала.

Първата среща в процедурата по медиация ще може да продължи до три часа, като разходите за възнаграждения на медиаторите ще бъдат покривани от съдебния бюджет, осигурявайки по този начин достъп до справедливост за всички страни. Специално внимание се обръща на качеството и професионализма на медиаторите, които ще могат да бъдат избрани за работа в съдебните центрове само след успешно преминаване на строг подбор и специализирано обучение. Тази процедура е предназначена да гарантира, че само най-квалифицираните юристи ще могат да изпълняват тази важна роля.

Подборът на медиатори включва писмен тест и събеседване, като кандидатите трябва да демонстрират не само отлични познания в областта на медиацията, но и умения за работа в трудни и конфликтни ситуации. Мандатът на медиаторите е за три години, с възможност за удължаване, което допълнително подчертава ангажимента към поддържане на високи стандарти в професията.

Изискванията за кандидатстване и подбор на медиатори отразяват стремежа към повишаване на ефективността и справедливостта на съдебната система, както и укрепването на доверието в алтернативните механизми за разрешаване на спорове. Предвиденият старт на новата наредба от 1 юли 2024 г. подчертава амбицията за бърза интеграция на съдебната медиация в правораздавателната система, което ще допринесе за намаляване на натовареността на съдилищата и ще предложи по-бърз и ефективен начин за разрешаване на спорове.