Съдържание на обучението
Препоръчана литература
0/1
Сертифициращо обучение за медиатори/ 01
Съдържание

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


Долуподписаният________________________________________ЕГН________________, с адрес:___________________________, в качеството й/му на привлечена страна от _____________________________________________________

С настоящото се съгласявам да участвам в процедура по медиация между _____________________________________ и _________________________________, като в качеството ми на участник в процедурата се задължавам да съблюдавам изискванията за поверителност съгласно българското законодателство, включително Закона за медиация, Наредбата по чл.8 от него и Правилника за медиация на Център за медиация „Итера“, изложени по-долу:

  1. Всички участници в процедурата се задължават да пазят като поверителни по отношение на трети лица всички обсъждания и документи, свързани с процедурата по медиация.
  2. По време на процедурата не се водят протоколи, а след приключване на процедурата водените записки на всички участници се унищожават.Дата: ______________                                                  ДЕКЛАРАТОР:

Прикачени файлове
Декларация за поверителност.pdf
Size: 156,53 KB