Съдържание на обучението
Препоръчана литература
0/1
Сертифициращо обучение за медиатори/ 01
Съдържание

ОБЩИ И ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯ

Процедурата по медиация се провежда в ОБЩИ и ИНДИВИДУАЛНИ срещи.

Общите срещи се провеждат между медиатора и всички страни заедно. Индивидуалните срещи се провеждат между медиатора и всяка страна поотделно.

В зависимост от нагласата на страните, медиацията може да приключи още  в първата обща среща, без да се налага провеждането на отделни срещи. В случаите обаче, в които страните са напрегнати или враждебно настроени и продължаването на общата среща може да е непродуктивно, медиаторът предлага провеждането на индивидуални срещи.

NB! Спорът и неговото решение принадлежи на страните. Процедурата по медиация принадлежи на медиатора. Той отговаря за ефективното й провеждане и начина, по който тя протича. Поради това, в случай, че е необходимо преминаването от обща в индивидуална среща, медиаторът предлага момента на преминаването и обсъжда със страните начина по който биха могли да се организират срещите.

Медиацията може да протече и само в общи срещи.

Преминаването в индивидуална среща се осъществява само тогава, когато продължаването в обща среща вече е неефективно. Преминаването от обща в индивидуална среща се решава от медиатора, при настъпване на определени обстоятелства.

Преценката за момента, в който е подходящо да се премине към индивидуална среща, се прави като се отчитат няколко основни фактора:

– Дали има проблеми, свързани с информацията– непълноти, повтаряне, прикриване;

– В случай на сериозно повишаване на емоционалното напрежение;

– В случай на съществено затруднениe в комуникацията.

ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ

Индивидуалната среща е лична и поверителна среща между медиатора и една от страните, по време на която медиаторът може да разговоря с нея по-неформално, а страната по-искрено, отколкото в присъствието на другата страна. Индивидуалната среща е един от най-важните инструменти за ефективно извършване на проучването на интересите.

Основни цели на Индивидуалната среща:

 • Събиране на важна информация, която не е и не би могла да бъде получена в обща среща;
 • Намаляване на емоционалното напрежение;
 • Преодоляване на затруднената комуникация и създаване на възможност за обсъждане на най-важните за страната въпроси;
 • Разбиране на интересите на страните и намирането на общи интереси за двете страни;
 • Генериране на варианти за решения, оценка и избор на най-подходящите от тях;

Използване на Индивидуалните срещи

Във всички случаи преминаването към индивидуална среща е препоръчително да стане след като са изпълнени задачите на първата обща среща- най-малко изслушването на страните и обобщаването на спорните и безспорните въпроси.

Индивидуалните срещи винаги се провеждат последователно с всяка от страните. Броят, момента на провеждане и продължителността им зависи от страните и случая. Възможно е да се проведат няколко последователни отделни срещи – съответно с едната и другата страна и едва тогава да се пристъпи към последваща обща среща. Възможно е да има редуване на отделни и общи срещи. В повечето случаи медиацията се провежда в рамките на една или няколко отделни срещи, последвани от заключителна обща среща.

Изключения при използване на индивидуалните срещи

Има няколко важни изключения при използване на индивидуалните срещи- основно в случаите, в които спорещите страни са толкова подозрителни една към друга, че е по-добре да са заедно през цялото време и да знаят всичко, което другата страна казва на медиатора. Най- често такива случаи срещаме в семейните и общностните спорове.

Обръщам внимание, че задачата на медиатора е да подпомогне страните при проблеми в комуникацията, а не при проблеми на личността. Затова е важно да се прави честа оценка и медиаторът да е наясно кой проблем решава.

Отделните срещи най-често се използват при търговската медиация.

Стъпки и техники за проучване на интересите в Индивидуалната среща

 • Важно е медиаторът да напомни, че информацията, споделена в тази среща, е поверителна и може да бъде споделяна с други само след изричното разрешение от страната.
 • Пита страните дали биха искали да добавят нещо ново към казаното досега и как се чувстват. Това дава на страните възможност да кажат нещо, което не биха споделили в общата среща.
 • Задава уточняващи въпроси, за да получи пълна картина и да достигне до интересите на страната. Обсъжда заедно със страната интересите й и помага да ги подреди по важност. Търси общи интереси.
 • Изследва кои са действителните потребности и интереси на страната, което може да бъде ключът за намиране на решение.
 • Помага на страната да генерира алтернативи. Помага да се преценят плюсовете и минусите на всяка алтернатива, и степента им на реалистичност.
 • Пита изрично страната какво от обсъжданията може да сподели с другата страна.
 • Обобщава Индивидуалната среща.

Важни практически правила за Индивидуалната среща

 • Индивидуалната среща с втората страна започва „на чисто”, така, както ако не е провеждана преди това среща с другата страна. Това означава да се остави страната да сподели всичко, което иска. Ако медиаторът започне с казаното от първата страна на Индивидуалната среща, страната може да обвини медиатора, че не е безпристрастен, както и да ограничи разговора само в определени въпроси.
 • Не се предават директно искания от едната страна към другата – напр. „другата страна смята, че”, „другата страна желае да й платите, …”. Това може да създаде сериозна бариера и недоверие между медиатора и страната, с която той разговаря, заради усещането, че той е разбрал „другата страна”.
 • С всяка страна се обсъждат нейните виждания, нейните интереси, важните лично за нея въпроси и приоритети в спорната ситуация. Едва след като усети разбиране, страната ще е по-отворена да обсъжда варианти. Тези варианти трябва да бъдат поднасяни максимално неутрално – „какви други начини има да се осигури спазване на сроковете/качеството при запазване на разходите на минимално ниво”, вместо „другата страна предложи да…”
 • В Индивидуалната среща се работи по възможност до изчерпване на всички важни за страната въпроси, които имат пряко отношение по спора.
 • Преминаването към варианти за решение става само след обсъждане на важните за всяка страна интереси, желания, нужди, грижи, притеснения.
 • Индивидуалната среща се приключва (и се преминава към последваща обща среща) само, когато са разработени конкретни варианти за решение на някой или всички спорни въпроси, обсъдени последователно и с двете страни.

Прикачени файлове
9. Общи и индивидуални срещи.pdf
Size: 189,47 KB