ИНА КОСТАДИНОВА

Сертифициран медиатор и професионален преговарящ.

Част е от екипа на Институт „Итера“ при провеждане на сертифициращите обучения за медиатори- по време на симулираните ситуации.

Вписан медиатор в Единния регистър на медиаторите под № 20170926002.

Действащ медиатор към Център по медиация „Итера“.

Има Магистърска степен по право в Софийски Университет “Св.Климент Охридски”.

Осъществява дейност като юрисконсулт.

Владее английски език.

ЛЮБКА СТРАТИЕВА

Сертифициран медиатор и професионален преговарящ.

Част е от екипа на Институт „Итера“ при провеждане на сертифициращите обучения за медиатори- по време на симулираните ситуации.

Вписан медиатор в Единния регистър на медиаторите под № 20170516006.

Действащ медиатор към Център по медиация „Итера“ и към Център за медиация към съдилищата от съдебния район на Окръжен съд – Варна от ноември 2019 г.  Юрисконсулт в едно от водещите адвокатски дружества във Варна.

Медиаторска й практика е в сферата на семейната медиация, граждански и търговски спорове.

Има Магистърски степени по право и счетоводство и контрол.

Има професионален опит в банковия сектор и туризма.

Допълнителни умения и специализации- обучения във връзка с прилагане на Общия регламент за защита на личните данни; Водене на преговори с трудни хора; Успешни преговори и тренинги, свързани с умения за продажба;

Владее английски език и немски език.

КАЛИН СТОЯНОВ

Сертифициран медиатор и професионален преговарящ. Бакалавър по Международни Икономически Отношения и Магистър специалност „Международни финанси“. Говори свободно Английски и Руски език.

Част е от екипа на Институт „Итера“ при провеждане на сертифициращите обучения за медиатори- по време на симулираните ситуации.

Експерт е в областта на недвижимите имоти с международен опит в продажба на хотели, луксозни, инвестиционни и голф имоти. Започва кариерата си като брокер в „Адрес Недвижими Имоти“ и бързо се развива като Мениджър на кантора „Международни клиенти“.

Носител на множество награди, сред които „Най-висок финансов резултат за 2015г“.

Калин Стоянов е част от управленския екип на „ERA Недвижими имоти“ при навлизането на компанията на българския пазар и е управител на първия и офис във Варна. През 2009 е поканен за Мениджър „Недвижими имоти“ в луксозния голф комплекс „Трейшън Клифс“ до Каварна. Участва пряко в над 130 продажби на голф имоти на купувачи от над 20 различни страни.

Калин Стоянов е основател и управляващ директор на „Consultica Properties”- международна фирма посредник в сферата на луксозните имоти. Фирмата е консултант по сделки в Европа и САЩ.

АДВ. ГЕОРГИ КЪРДЖИЛОВ

Сертифициран медиатор и професионален преговарящ.

Вписан медиатор в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Има Магистърски степени по право и бакалавърска степен по международни икономически отношения.

Медиаторската му практика е в сферата на семейната медиация, граждански и търговски спорове.

Практикува в областта на вещното право, облигационното право, дружественото право и търговското право.

Член е на Варненска адвокатска колегия.

Владее английски и немски език.

ВЕНЕТА ИВАНОВА

Психолог, психотерапевт, обучител по медиация и медиатор.

Сертифициран обучител в сертифициращи и специализирани обучения по медиация, водене на преговори и разрешаване на конфликти, ефективна комуникация и емоционална интелигентност.

Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието под номер 20140404007.

Медиаторската ѝ практика е в сферата на: Семейна медиация, медиация в образованието, медиация в здравеопазването и корпоративна медиация.

Сертифициран  Психотерапевт, обучавана в Школата по позитивна психотерапия ДППБ, в рамките на World Assosiation ot Positive Psychotherapy- WAPP, Висбаден, Германия.

Сертифициран Хипнотерапевт и Арт терапевт.

Един от създателите на иновативен подход за пилотното въвеждане на медиацията в образованието, като начин за справяне с агресията и създаване на умения за ефективно общуване сред децата. Методологията на „Академия Миротворци“ е разработена с оглед възрастовите потребности в детската градина, училище и университета.

Разработва и участва в множество проекти, свързани с индивидуално и групово консултиране и терапия на деца и семейства. Лектор е на различни теми, свързани с детското развитие и развиване на емоционални компетентности от ранна детска възраст.

Владее английски и немски език.

АНДРИЯНА АНДРЕЕВА

Юрист, доцент в катедра „Правни науки“ при Икономически университет -Варна и медиатор.

Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието, и действащ към Центъра по медиация към Институт “Итера“.

Ръководител на катедра „Правни науки“, директор на Център магистърско обучение в ИУ-Варна и ръководител на Университетски център по медиация (първият в страната, създаден с решение на АС на ИУ-Варна през 2020г.)

Доцент, доктор по право с научни интереси в областта на трудовото право и обществено осигуряване.

Медиаторската й практика е в сферата на: медиация във висшето образование и медиация при трудовоправни спорове.

Автор е на над 100 научни труда, сред които монографични изследвания в областта на трудовото право, статии в национални и международни  юридически и икономически списания, доклади от международни и национални конференции.

ЛИЛЯНА САВОВА

Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието, и действащ към Центъра по медиация към Институт “Итера“.

Има магистърска степен по право и магистърска степен по Здравен мениджмънт. Към момента e докторант към Българска академия на науките, където изследва моделите за взимане на решения в условия на конфликт.

Учредител на Институт „Итера“ и Председател на УС от създаването му.

Учредител и Председател е на Камара на медиаторите в България.

Участва в разработването на проекти и пилотното въвеждане на Медиацията образованието, здравеопазването, публичния сектор и др. обществени сфери.

Медиаторската й практика е в сферата на: Търговска медиация /спорове по търговски сделки, между съдружници и съсобственици, по договори за строителство, договори за услуги, наемни и вещни отношения, други/; Семейна медиация; Медиация в здравеопазването; Корпоративна медиация /в организацията/;

Обучител в сертифициращи и специализирани обучения по медиация, преговори и разрешаване на конфликти.

Има направени публикации в областта на медиация в образованието, търговската медиация и медиация в здравеопазването.

Има следните специализации: Морско право; Търговска медиация; Семейна медиация; Медиация в здравеопазването; Корпоративен маркетинг в класа на проф. Филип Котлър.

Владее английски език.