ЛИЛЯНА САВОВА

ЮРИСТ, ОБУЧИТЕЛ ПО МЕДИАЦИЯ И МЕДИАТОР.

ЛИЛЯНА САВОВА Е ЮРИСТ, ОБУЧИТЕЛ ПО МЕДИАЦИЯ И МЕДИАТОР.

Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието, и действащ към Центъра по медиация към Институт “Итера“.

Има магистърска степен по право и магистърска степен по Здравен мениджмънт. Към момента e докторант към Българска академия на науките, където изследва моделите за взимане на решения в условия на конфликт.

Учредител на Институт „Итера“ и Председател на УС от създаването му.

Учредител и Председател е на Камара на медиаторите в България.

Участва в разработването на проекти и пилотното въвеждане на Медиацията образованието, здравеопазването, публичния сектор и др. обществени сфери.

Медиаторската й практика е в сферата на: Търговска медиация /спорове по търговски сделки, между съдружници и съсобственици, по договори за строителство, договори за услуги, наемни и вещни отношения, други/; Семейна медиация; Медиация в здравеопазването; Корпоративна медиация /в организацията/;

Обучител в сертифициращи и специализирани обучения по медиация, преговори и разрешаване на конфликти.

Има направени публикации в областта на медиация в образованието, търговската медиация и медиация в здравеопазването.

Има следните специализации: Морско право; Търговска медиация; Семейна медиация; Медиация в здравеопазването; Корпоративен маркетинг в класа на проф. Филип Котлър.

Владее английски език.