Академия Mиротворци

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Как започна всичко?

Лиляна Савова и Венета Иванова са дългогодишни професионалисти, благодарение на които голяма част от България се запознава с медиацията. Убедени в неоспоримият ѝ ефект при разрешаване на конфликти в различни сфери, те започват да създават авторска методика, която помага на най-важните за нас – децата, да опознаят себе си, чувствата и емоциите си и да се справят в ежедневните конфликти и трудни ситуации пред, които са изправени.

Първият път, когато разказахме за нея

Връщаме лентата няколко години назад с разказа на Лили и Вени – „Преди повече от 4 години получихме обаждане от Районното управление на образованието – гр. Варна с предложение за съдействие за въвеждане на медиацията в училище. Тогава, това все още звучеше доста екзотична идея, но смело скочихме в желанието си да тестваме реалността и с вярата си, че медиацията е алгоритъм за справяне с конфликти, който колкото по-рано едно дете го интегрира в себе си, толкова по – балансирана и здрава личност ще се формира впоследствие.
Озовахме се на родителска среща в Актовата зала на едно Варненско училище, където наред с други инициативи на РУО-Варна, ни дадоха думата да разкажем, към онзи момент, своите добри намерения за приложение на медиацията в училище. Съществена част от родителите приеха с интерес темата за интегриране на емоционалните компетентности в училище и формиране на умения при децата за справяне с емоциите, както и здравословни стратегии за управление на конфликтите, с цел реална превенция на агресията. Макар и медиацията като подход да им звучеше не много позната. Имаше и такива, които повдигнаха въпроса каква е връзката между „медитацията“ и конфликтите, и какво точно смятаме да правим с техните деца. Е, да си признаем, ние бяхме подготвени за въпроси свързани с това каква е разликата между медиация и медитация. За щастие, днес медиацията в училище е все по -популярна и вече не се налага да отговаряме на този въпрос.“

Какво представлява медиацията?

Медиацията е процедура с ясен регламент на провеждане, съобразно Закона за медиацията и Наредбата към него. Това е един от най-ефективните подходи за извънсъдебно разрешаване на спорове, при който трето неутрално лице (Сертифициран Медиатор) подпомага страните да намерят решение. Споразуменията, постигнати в процедура по медиация имат правна стойност, могат да бъдат одобрени и от съд. В образователните институции тя може да се прилага на всички нива – при конфликти между деца, при спорове между учител и родител, между колеги и др.

Каква е вашата мисия?

Създадохме авторска методика със собствени анимирани герои, които сe превръщат във верни пътеводители в света на детските емоции.

Предлагаме цялостно решение, съобразено със съвременните психотерапевтични практики и настоящите образователни стандарти – практически обучения на педагогически специалисти, образователни ресурси и достъп до дигитална образователна платформа.

Мисията ни е да осигурим подкрепяща среда от висококвалифицирани специалисти на всеки етап от приложението на методиката.

На какви етапи през детското образование е приложима медиацията?

Кратък отговор- през ВСИЧКИ

Медиацията помага на децата да съумеят да разберат как се чувстват в определена ситуация, какво преживяват приятелите им и какви различни начини има за справяне с конфликти.

Нека бъдем по-конкретни, медиацията и обучението, което извършваме е подходящо за деца от различни възрасти. Като спрямо тях ние приспособяваме методите, които използваме и начина на поднасянето на информацията.

 

Едни от най- малките ни миротворци са децата от ДГ 23“ Иглика“ град Варна. Всички педагогически специалисти в детското заведение  са преминали успешно през 3-те нива на специализираното обучение „Иновативна методика за развитие на емоционални компетентности чрез методите на медиацията“. А една част от екипа, начело с директора са и сертифицирани медиатори. Така цикъла се затваря и създава възможност да се приложи на практика медиацията на всички нива в образователната институция в реална среда и да се достигне до ефективни резултати.

ДГ23 „Иглика“ град Варна

Медиация в детската градина

Условно в детската градина разделяме медиацията на два етапа. Първи включващ деца от първа и втора възрастова група и втори – от трета и четвърта възрастова група.

Първи етап -За по-малките ( 2-4г.) за нас е важно да им помогнем да опознаят себе си и емоциите, които преминават през тях през деня. Да фокусираме вниманието им върху разпознаването на базовия емоционален регистър и да ги научим да го различават у себе си. Създадохме образователни материали, адаптирани за всяка възрастова група и съобразени с психологичните задачи на възрастта – дигитални ресурси, съобразени за приложение на интерактивна дъска, работни листи и материални ресурси (Карти с емоции + ръководство за употреба, учебни помагала и др.) 

Втори етап– А за малко по-големите ( 5-7г.) работим по опознаване на разширения регистър на емоциите, като вече насочваме фокуса им и във взаимодействието с околните. Помагаме на децата да се научат да разбират другия и неговите причини за дадено поведение, както и да усвоят методи за справяне в конфликтни и трудни ситуации. Като тук към всички изброени ресурси, добавяме и „Моста на мира“, който дава допълнителна насока на децата, като визуализира последователните стъпки за ефективното разрешаване на конфликти. Тук основната цел е формирането на здрави основи в уменията за общуване при децата, определяне на собственото място в групата и насърчаването на критично мислене, както и намирането на креативни решения.

Медиация в началното образование

Фокусът в тази възрастова група е в разбирането на своите силни и слаби страни, на това как ни помагат или пък пречат в общуването с останалите. Поставянето на здравословните граници (до къде съм „аз“ и къде започваш „ти“), себепознание през призмата на новите психологически задачи за възрастовата група и насърчаване на богат арсенал от стратегии за справяне в различните ситуации. Работа с най-често срещаните конфликти в този период от развитието на децата, които на пръв поглед дори незначителни, поставят трайни поведенчески модели за разрешаването на конфликти в бъдеще. Тук основната цел е формирането на здрави основи в уменията за общуване при децата, определяне на собственото място в групата и насърчаването на критично мислене, както и намирането на креативни решения.

Медиация в началното обазование
Медиация в началното образование

Възможност на преминалите методиката е създаването на център по медиация в образователната институция.

Създаването на център по медиация в детската градина или училището е възможност за прилагане на ефективен подход за управление на конфликти на всички нива в образователната институция. Към центъра по медиация могат да се насочват различни спорове, както с родители, така и между колеги или други партньори, касаещи дейността на образователната институция. Както вече споменахме, споразумение постигнато в процедура по медиация има правна тежест, което означава че могат да бъдат разрешавани конфликти и при подадени жалби или заведени съдебни дела.

А когато станете част от голямото семейство на Академия Миротворци, получавате:

 • Специализирани образователни ресурси за всяка възрастова група.
 • Постоянен достъп до дигитална платформа с адаптирани файлове за приложение на интерактивна дъска и подходящи за провеждането на уроци.
 • Специализиран дневник за съхранение в портфолиото на всяко дете, отчитащ развитието на емоционални компетентности и общ емоционален статус за всяка възрастова група. /ПРИЛОЖИМО ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ/
 • Подкрепяща среда, периодични супервизии и съдействие на всеки етап от приложение на методиката.
 • Възможност за обмяна на опит с други учебни заведения, които успешно прилагат методиката.
 • Разработени информационни материали, насочени към родителите.

Всяка образователна институция, която припознаe развитието на емоционални компетентности, като важна и неделима част от образованието на децата ни и приложи методиката ще бъде отличена, като част от семейството на Академия Миротворци. Ще бъде легитимирана и чрез сайта на Институт „Итера“, където в публичен регистър всеки ще има възможността да потърси учебните заведения в дадена област, които са сертифицирани да прилагат тази методика.

Нашата мисия е всяко учебно заведение да бъде подкрепено и да бъдат създадени иновативни условия за интегриране на емоционалната интелигентност, като неделима част от образованието.

Това, от една страна, ще даде възможност на всички родители да направят информиран избор в търсенето на спокойна, креативна и здравословна среда за развитие на потенциала на децата си. А от друга, ще бъде гарант за спокойна работна среда за всички педагогически специалисти, ангажирани с възпитанието на децата в този толкова важен за тях етап!

Вярваме, че всяка образователна институция, която е част от Академия Миротворци е отговорна към създаването на здрави, емоционално интелигентни и успешни личности на бъдещето!

Екипа на ДГ32 „Моряче“ град Варна преминал първо ниво на Академия Миротворци

Формирането на критичност към проявите на агресия и ангажирането на децата в цялостния процес за справяне с конфликтни ситуации е заложен в основата на нашата методика. Наша основна задача е да изградим разбиране и практически умения за общуване у децата, така че попадайки в различни ситуации да се справят сами или да се обърнат за помощ към връстник, без да е необходима намесата на възрастен или в кризисна ситуация да не ескалира напрежението, преди появата му. Ние вярваме, че именно децата са част от решението на повишените прояви на агресия и инвестираме усилията си в развиване на умения за общуване и справяне в трудни ситуации, без да се достига до ескалация.

отличителния знак „Миротворец“.

Всяко дете, което желае да бъде Училищен медиатор преминава през специализирано обучение от сертифициран треньор – обучител и при успешно преминаване получава отличителния знак „Миротворец“. Това ще му даде възможност от една страна да се отличи със значими умения, от друга ще бъде разпознаваем за околните деца и в случай на нужда могат да се обърнат към него.

 

 

 

 

 

 

 

А с какви ресурси ще успеете да въведете и използвате медиацията при деца в различни възрасти?

Наша авторска методика обикната от много семейства и специалисти работещи с деца са „33 карти с емоции“. Тук децата съумяват да опознаят с Александър седем емоции от базовият регистър, а със София 26 нюанса на разширения му спектър. Опознават себе си и откриват разликите между чувства и емоции. Разбират как се чувстват връстниците им и се учат на емпатия. Разработени са в съответствие със съвременните психотерапевтични подходи. Картите са подходящи за обучение както у дома, така и за групови занимания – в детски градини, училища, психологични и логопедични практики.

Със закупуването на комплекта получавате достъп и до дигитална платформа с допълнителни ресурси, адаптирани за интерактивна дъска и работни листи.

 • Образователни ресурси за развитие на емоционални компетентности

Включва методическо ръководство за учителя и дневник за личен напредък за развитие на емоционални компетентности /за съхранение в портфолиото на всяко дете/ .

Ресурса е съобразени с годишното разпределение на темите по ДОС , разработени практически уроци от 1 до 4 група и посочени ясни критерии за измерване на постигнатите резултати чрез мотивационнен подход.

Методическото ръководство за учителя цели да подпомогне педагозите при структуриране на всяка ситуация, като ги насочи какви въпроси да бъдат поставени, идеи за дискусии и изводи, които да препращат към работа с ресурса. Помагалата са съобразени с отделни теми, заложени в образователния план. Поставяйки темата за приятелството, например по БЕЛ, тя да бъде продължена и доразвита с практическите ни уроци по-късно.

 • Учебни ресурси за развитие на емоционални компетентности
  • дигитален комплект с разработени тематични уроци и презентации
  • дигитални файлове за принитране с практически упражнения
  • практически насоки към учител

Учебните ресурси са съобразени с възрастовите особености и психологични задачи на всеки етап от началното образование. Всяка от тях съдържа всичко необходимо за провеждане на цялостен урок, както и практическо приложение на получените знания. Всички предложени практически задачи са групови, за изграждане на групова динамика в класа и формирането на здравословни модели за общуване в група.

Ресурс подпомагащ  децата и специалиста, които води процедурата по медиация да преминат през всеки етап. Благодарение на него децата стигат до изводи и решения сами, като всичко се случва под формата на игра. Процедурата включва в себе си шест важни стъпки, които помагат най-малките да се справят в конфликтни ситуации.

Децата започват от „Разказване на историите“, преминават през „Фокусиране върху интересите и нуждите“, „Ментализация“,  „Оценка на варианти“, обсъждане на „Бъдещи взаимоотношения“ и стигат до последната стъпка – „Споразумение“ 

Практиката ни показва, че след 2-3 игри водени от учителя, децата вече сами стъпват на моста на мира, когато имат нужда от него. Запознайте се повече с положителното действие, което “ Моста на мира“ оказва по време на процедурата по медиация тук.

Първи „Е“ клас от ОУ „Добри Чинтулов“ град Варна

 

 • Учебни ресурси за развитие на емоционални компетентности ( за ученици от 5ти до 12 клас)
  • дигитални комплекти с разработени тематични презентации/работилници
  • дигитални файлове за принтиране с практически упражнения
  • практически насоки към учителя

Учебните ресурси са съобразени с възрастовите особености и психологични задачи на всеки етап от образованието в периода 5-12 клас. Всяка от тях съдържа всичко необходимо за провеждане на цялостен урок, както и практическо приложение на получените знания. Всички предложени практически задачи са групови, за изграждане на групова динамика в класа и формирането на здравословни модели за общуване в група.

Нека успеем да достигнем до повече детски сърца и миротворци из цяла България.

Не се колебайте да се свържете с нас. С радост ще отговорим на вашите въпроси.