Как да се впиша в Единния регистър на медиаторите

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

След получаване на удостоверението за успешно завършено обучение за медиатори, за да бъдете вписани в Единния регистър на медиаторите, е необходимо да подадете заявление за вписване.

Към заявлението се прилагат:

– удостоверение по образец за успешно завършен курс на обучение за медиатор, издадено от одобрена от министъра на правосъдието организация;

– документ за съдимост, когато лицето не е български гражданин;

– декларация, че лицето не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност и не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;

Министерството на правосъдието събира такса за вписване в Единния регистър на медиаторите в размер на 20.00 (двадесет лева), определен с тарифа, приета от Министерския съвет.

Имате възможност да се възползвате от възможността да подадете заявлението за вписване електронно, чрез Централизирания електронен портал за медиация. Повече информация за това можете да откриете на следният линк:
https://mediation.mjs.bg/FormFiling/RegisterMediator/Create

Имате възможност за подаване на документи и по пощата към деловодството на Министерство на правосъдието на адрес: гр. София 1040, ул. „Славянска” № 1 с отбелязване „За Единен регистър на медиаторите”.

 

За да бъдете вписан като медиатор е необходимо да отговаряте на условията, предвидени в чл. 8а, ал. 2 на Закон за медиацията, а именно:

Медиатор може да бъде дееспособно само лице, което е вписано в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието и отговаря на следните изисквания:

1. не е осъждано за престъпления от общ характер;

2. завършило е успешно курс на обучение за медиатор;

3. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;

4. (доп. – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;

Изискването по т. 4 не се прилага за граждани на държавите – членки на Европейския съюз, на другите държави на Европейското икономическо пространство и на Швейцария.

 

СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

Министърът на правосъдието в 30-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите в него издава издава удостоверение на медиатора за вписването му в ЕРМ.

При нередовности на документите кандидатът за медиатор се уведомява писмено, като се дават указания за отстраняването им в 14-дневен срок. Ако нередовностите не бъдат отстранени в срок, производството се прекратява.

Когато са спазени изискванията на закона, министърът на правосъдието издава удостоверение на медиатора за вписването му в ЕРМ.

Удостоверението/отказът се издава в електронна форма и на хартиен носител съгласно желанието на заявителя. Услугата се предоставя на български език.

Когато кандидатът за медиатор не отговаря на нормативните изисквания, министърът на правосъдието със заповед отказва вписване в ЕРМ. Заповедта за отказ задължително се мотивира, съобщава се писмено и може да бъде оспорена по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

Преди да започнете електронно заявяване е необходимо е да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Адрес и телефон за връзка с Единния регистър на медиаторите, при необходимост от справка и допълнителна информация:

София, ул. „Аксаков“ № 5
тел. 02/92 37 345
тел. 02 / 92 37 301