На 11.05.2021 г. ще се проведе НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕДИАЦИЯТА В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СФЕРИ“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

На 11.05.2021 г. от 10 ч. в зала 1 на Икономически университет- Варна и чрез видеоконферентна връзка ще се проведе НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕДИАЦИЯТА В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СФЕРИ“.

Конференцията се организира от Институт „Итера“, Университетски център по медиация- ИУ-Варна и Камара на медиаторите в България.

Настоящата национална конференция е развитие на традиционно провежданите през послените три години кръгли маси и в резултат на потребност от поставяне на въпросите свързани с медиацията в България на научно ниво.

Идеята на научния форум е да даде поле за дебати, дискусии и изнасяне на научни разработки и практически становища свързани с медиацията в четири от значимите обществени сфери- образование, здравеопазване, съдебна система и публичен сектор. Засягат се актуални проблеми на медиацията, които ще бъдат обект на обсъждане и предложения към компетентните институции с цел  разширяване приложното поле на медиацията и по-голяма ефективност.

Предвид националният си формат, участието във форума може да бъде присъствено или дистанционно, като на участниците ще бъде предоставена възможност за различни начини на представяне, дискутиране и споделяне на опит и експертиза.

Събитието събира под един покрив представители на държавната и местната власт, представители на съдебните институции, адвокатските колегии, университетската общност, представители от основното и средното образование, неправителствените организации и бизнес организации, медиатори, експерти по преговори и управление на конфликти и др.

След провеждането на форума ще бъде изготвен сборник с доклади. Той ще бъде изпратен до институциите, свързани с обществените сфери, в които медиацията  се прилага: Министерство на правосъдието; Министерство на образованието; Регионални управления на образованието;  Омбудсман на РБългария; Общини; Областни администрации; Адвокатски колегии; Съдилища- районни, окръжни и апелативни, към които има създадени центрове по медиация. Медиатори,  организации, обединяващи медиатори; организации, обучаващи медиатори. Неправителствени организации, реализиращи проекти в областта на медиацията. Университети, училища и др.