Институции в Община Аксаково, съвместно с Институт „Итера“ в рамките на Проекта „Академия Миротворци“ организират Конференция на тема „Училище без агресия“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

На 19. 02. 2020 г. от 15:00 ч. Институт “Итера” съвместно с Център за обществена подкрепа- гр. Аксаково, Комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица- гр. Аксаково, с подкрепата на Камара на медиаторите в България организират Конференция на тема: “Училище без агресия”.

Събитието е насочено към представители от училищата, разположени на територията на Община Аксаково: Директори, зам.- директори, учители и педагогически съветници; членове и обществени възпитатели към МКБППМН- община Аксаково, представители на Детска педагогическа стая към РУ- Аксаково.

Целта на конференцията е повишаване на информираността за ефективните методи за справяне с агресивно поведение сред учениците.

Събитието се реализира с цел да се запознаят представителите на учебните заведения как могат да приложат методите на училищната медиация в ръководената от тях образователна институция с подкрепата на експерти в тази сфера и на местните общински структури, работещи с деца.

Конференцията ще се проведе на 19.02.2020г. от 15:00 часа в Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/– гр. Аксаково,  ет. 2.