Мост на мира

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Медиацията помага на децата да съумеят да разберат как се чувстват приятелите им и какви различни начини имат за справяне в конфликтна ситуация

Спектъра от ползи при провеждане на медиация с най-малките е безкраен. Децата опознават себе си, чувствата си и развиват умения за общуване и справяне с конфликти.

Те се обучават в комуникационни умения като слушане, зачитане на други гледни точки и демонстриране на съпричастност.

В детска възраст конфликта възниква по много различни причини, на детската площадка или в класната стая. Когато той е на лице, важно е всеки да чувства, че е бил третиран справедливо. Медиацията дава възможност на всеки участващ да представи своята гледна точка и начина по който се чувства.

Конфликтът е нормална, естествена част от ежедневието. Думата конфликт има своите корени в латинската дума конфликтус, което означава „удряне заедно“. Въпреки насилствения оттенък на неговия латински превод, конфликтът и насилието не са синоними. Въпреки това, неразрешеният и продължителен конфликт при децата често води до насилие, създава пречка за запазване на спокойна среда на общуване.

Споровете и конфликтите са неразделна и неизбежна част от живота и по този начин използването и преподаването на методи за тяхното разрешаване и управление може да се разбира като една от съществените задачи на образователните институции, защото благодарение на тях децата натрупват различни знания и придобиват умения.

При осъществяване на медиация в детска възраст специалиста трябва да е подготвен спрямо етапите на развитие на различните възрасти и да съумее да запази вниманието и желанието на децата за да може заедно да преминат през етапите на процедурата. От изключителна важност е той да използва подходящи ресурси, които да го подпомогнат да въведе медиацията в детската общност.

Медиация проведена с деца от четвърта група ДГ „Иглика“ гр.Варна

 Моста на мира е продукт, които създадохме с много любов и взаимни усилия. Той цели да подобри процедурата по медиация, когато тя се касае за най-малките. Сигурни сме, че ще се съгласите, че развиването на емоционалната интелигентност при децата от най-ранна детска възраст и формирането на емпатия у тях е изключително важно. Емоционалната интелигентност е способността да разпознаваме собствените си чувства и чувствата на другите и да управляваме ефективно емоциите в себе си и нашите взаимоотношения. В статията ни за емоционалната интелигентност можете да научите как да помогнете на детето си в тези етапи.

Важно е да развенчаем едно често срещано погрешно схващане че емоционалната интелигентност се отнася само до чувствителност или високо ниво на емпатия. Можете да притежавате и двете черти, но да не сте емоционално интелигентни, ако не осъзнавате емоциите си или не знаете как да ги управлявате.

Една от ролите на медиатора е да преведе умело спорещите страни по моста на общуването между тях така, че да открият общите варианти за решение. Моста на мира е продължение на усилията ни в осъществяването на медиация с деца. Той подпомага за развитие на натрупаните знания и умения свързани с емоциите и чувствата в отделните моменти на детското развитие. Като чрез него етапите на процедурата по медиация са адаптирани за да може да бъдат подходящи за деца спрямо техните възрастовите особености.

 Благодарение на него децата стигат до изводи и решения сами, като всичко се случва под формата на игра. Процедурата включва в себе си шест важни стъпки, които помагат най-малките да се справят в конфликтни ситуации.

Медиация проведена с деца от четвърта група ДГ „Иглика“ гр.Варна

Начина на представянето на медиацията, красивите цветове и изображения на моста помагат на децата да се доверят на специалиста, които ги съпровожда.  

„Разказване на историите“ 

Първата стъпка ,която води участника в спора до преминаване през моста на мира е да сподели своята история. Децата са много чисти и искрени, те със свои думи се опитват да обяснят визията си за случилото се.

„Фокусиране върху интересите и нуждите“

Втората стъпка приближаваща децата към осъзнаване на чуждата гледна точка е опознаването на емоциите им завладели ги по време на спора и след това.

„Ментализация“

Важна крачка напред в Моста на мира, при която децата приемат емоциите на другия като релевантни към поведението му. Позволява им да сменят гледната точка за конкретната ситуация. Способността за ментализиране позволява на децата да развият чувство за идентичност (или стабилна Аз-концепция). Това подобрява тяхното разбиране както за собствените им чувства, така и за тези на другите.

„Оценка на варианти“

Важен момент при всеки конфликт е страните да представят техните опции за разрешаването му.

„Бъдещи взаимоотношения“

Стигнали до края на моста, извървели пътя на осъзнаването на случилото се децата стигат до последната стъпка

„Споразумение“ 

Моста на мира е съпроводен с подробни инструкции за употреба разгръщащи всяка стъпка подробно и предлагащи на специалистите работещи с деца правилен подход. Той е успешно приложим в детски градини, училища и центрове за работа с деца.

Ролята на медиатора е само подпомагаща. В началото докато децата свикнат с новия подход за разрешаване на спорове между тях, възрастният, който им помага да стигнат отново до приятелски взаимоотношения, е по-активен и става все по-неутрален с порастването им.

 Практиката ни показва, че след 2-3 игри водени от учителя, децата вече сами стъпват на моста на мира, когато имат нужда от него. 

мост на мира
Мост на мира изобразен в ДГ „Иглика“ гр.Варна

 Страхотен пример осъществен от ръководството на ДГ „Иглика“  град Варна, които изобразиха „Мост на мира“ на двора на детското заведение и всички деца, при свободна игра навън, могат да се качат на него, когато имат нужда. А ето как ни изпратиха след проведена медиация с „Моста на мира“ :

„Ама вие къде го носите този мост? Знаете ли колко проблеми имам?“

 

 

 

мост на мира медиация в детската  градина

Защо избрахме да бъде Мост на Мира?

  Дълго време обмисляхме кой е най – подходящия начин за адаптиране на етапите на медиация. Беше напълно ясно, че в предучилищна и начална училищна възраст няма как да очакваме от децата да “седнат” на масата за преговори и да търсят решение. В този етап на своето развитие, особено в предучилищната възраст, децата все още изключително активно общуват чрез тялото и движението, чрез образите и все още саморегулацията на емоциите им е крехка. Ето защо, за нас бяха важни няколко неща:

  • Играта да включва участие на детето с цялото си тяло, да има движение
  • Да бъде с ясен регламент със схематични насоки
  • Да изградим представата за “Буйната река на конфликта”  и “Моста на мира”, който може да ни преведе през нея и да “потопим” децата в тази приказка.
  • Да променяме чисто физически гледната точка на всеки от участниците и да го предизвикаме да погледне от друга страна на ситуацията