Национална конференция „Медиацията в образователната институция” се проведе във Варна в рамките на Дните на медиацията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

В зала „Пленарна” на Община Варна се проведе Първа конференция на тема „Медиацията в образователната институция”.

Конференцията е организирана от Регионално управление на образованието – Варна, Камарата на медиаторите в България и Институт „Итера”

На националната конференция присъстваха представители от цялата страна – медиатори, педагогически специалисти, представители на общински и държавни и образователни институции.

Основната цел на конференцията бе обмяна на идеи, добри практики, свързани с разработването и внедряването на училищни политики за прилагане на методите на медиацията в образователните институции.

В специалното си обръщение към форума, Марин Маринов- Председател на Окръжен съд Варна подкрепи присъстващите с тяхното благородно дело за създаване на устойчиви практики на медиацията в образованието.

„Голямата част от правосъдните проблеми се оказват образователни. Без никаква критика към когото и да е. Ние всички сме призвани да създадем у хората култура на общуване, за да си решават проблемите, а не да ги задълбочават. Да се решават преди да влязат в съда.

Благодаря на партньорите ни от Институт „Итера” и Камарата на медиаторите в България, на г-жа Савова и целия й екип, с който вече толкова години работим в това важно направление да създаваме култура на общуване.

Благодаря на всички вас, които сте тук всеотдайни и ентусиазирани. Благодаря ви, че сме заедно. В това културата на общуването да стане отговорност за всеки от вас, защото вие ще я продължите и предадете.”

Конференцията продължи с единадесет доклада подготвени от представители на различни образователни институции.
Бяха представени много теми- като се започне с приложението на медиацията в образователните институции, приложението й в конкретни училища, в които вече има практика със създадени центрове за медиация, предложения за интегрирането на медиацията в учебните програми на различни специалности, медиацията в малкото училище и местната общност, иновации, чрез медиация, социалните ефекти при създаване на центрове по медиация в училищата и др.

В Доклада на Лиляна Савова- Председател на Камарата на медиаторите в България и на Институт „Итера” бе отбелязан много важен проблем, който може да бъде изнесен и като един от основните за решаване.

Темата на доклада бе „Правна уредба на медиацията в България- предизвикателства в сферата на образованието”
Професионалната организация на медиаторите в България е констатирала съществено разминаване между Закона за медиацията и някой от нормативните разпоредби на Образователното министерство.
„В изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020) на МОН се назначават образователни медиатори, сподели Савова.
Оказва се обаче, че назначените лица НЕ ОТГОВАРЯТ на изискванията на Закона за медиацията и Наредба 2 към него.
Проектът „Подкрепа за успех” е Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Екипът на проект “Подкрепа за успех” е изпратил чрез Регионалните управления на образованието списък на училищата, в които проектът ще подкрепи наемането на медиатор, така и изискваното образование за конкретния медиатор.

Проблемът е, че в изпратените документи и разяснения няма изисквания за сертифициране на медиаторите. А това не отговаря на Закона за медиацията и правната рамка, която регламентира медиацията в България и в рамките на Европейския съюз.

Със Заповед N РД01-715 ОТ 19.09.2017 г., Бисер Петков- Министър на труда и социалната политика се допълва Националната квалификация на професиите и длъжностите с длъжността „Образователен медиатор“.

Големият въпрос тук е йерархичността на нормативните актове. Има Закон за медиацията, но в министерството на образованието и министерството на труда се издават наредби и заповеди без да се съобразят с него.”

„Като медиатор, аз не смятам, че трябва да се конфронтираме с когото и да било. Ние, обаче, като професионална организация сме длъжни да алармираме за този проблем. Тези длъжности може да са например „образователен посредник” или да се използва някакъв друг термин. Но за да бъде един човек обявен за медиатор, той трябва да е обучен за такъв и да е вписан в Единния регистър на медиаторите в България, за да е спазен Закона за медиацията.”

Дискусиите след изнесените доклади бяха оживени и със сигурност много полезни.

Споделен беше опит от вече практикуващи в своите училища учители. Дадени бяха конкретни примери, където медиацията е помогнала за разрешаване на конфликти.

В много от варненските училища има вече сертифицирани медиатори, което поставя РУО- Варна на едно от първите места в държавата по внедряването на този метод за решаване на конфликти. Директори и учители, придобили своята квалификация, като медиатори успешно въвеждат медиацията в училищата.

А присъстващите ученици, които са минали и обучителни курсове, споделиха и гледната точка на децата.

Изводите за организаторите бяха, че подобни форуми трябва да са регулярни за да се обменя информация и опит в това ново и толкова вдъхновяващо начинание.

Лиляна Савова- Председател на Камарата на медиаторите и Марин Маринов – Председател на Окръжен съд – Варна поканиха присъстващите на утрешния празник- Официалното честване на Дните на медиацията, които ще бъдат отбелязани на 13. 11. 2019 г. от 10:00 ч. в гр. Варна, Хотел „Черно Море“, Зала 3.