Национална конференция „Медиацията в различните обществени сфери“- ПРОГРАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

11 май 2022 г.

Организатори

КАМАРА НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ИНСТИТУТ ИТЕРА

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КАМАРА НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

10:00 – 10:30 ч. Откриване на дискусионния форум
Зала 1 ИУ-Варна/ Дистанционно присъединяване в Google meet
meet.google.com/uze-gwmy-qfh

 

10:30 – 12:00 ч. Пленарен панел
Зала 1, конферентна връзка

12:00 – 13:30 ч. Обедна почивка, коктейл
Кафе „Академика“

13:30 – 16:00 ч. Заседания по модули
Зала 1, конферентна връзка

16:00 – 18:00 ч. Закриване на конференцията
Зала 1, конферентна връзка

ОФИЦИАЛЕН ПАНЕЛ

Приветствие от ректора на ИУ-Варна -проф. д-р Евгени Станимиров
Приветствия от председатели на съдилища: Ванухи Аракелян – Председател на Апелативен съд -Варна; Марин Маринов – Председател на Окръжен съд -Варна, Елена Янакиева – председател на Административен съд–Варна, Магдалена Давидова – Янева- Председател на Районен съд-Варна

ДОКЛАДИ И ПАНЕЛИ ЗА ДИСКУСИИ

Модератори: доц. д-р Андрияна Андреева- ИУ-Варна, УЦМ, Лиляна Савова – Камара на медиаторите в България и Институт “Итера“

 

ПЛЕНАРЕН ПАНЕЛ
Проф. д-р Таня Йосифова – Юридически факултет, УНСС, „Медиацията в он-лайн търговията“

Доц. д-р Галина Йолова – Катедра „Правни науки“, Икономически университет-Варна, „За болничния омбудсан в светлината на медиационните практики за управление на конфликти и разрешаване на спорове“

Д-р Илин Димитров – народен представител, Председател на комисията по туризъм (становище)

 

МОДУЛ 1

Медиацията в образованието


доц. д-р Андрияна Андреева, доц. д-р Десислава Серафимова, Икономически университет-Варна, „Производство по медиация и пред етична комисия във висшето образование“

Венета Иванова, Институт „Итера“, Камара на медиаторите в България, „Медиацията в училище – фактори за успешно интегриране на модел за управление на конфликти“

Лиляна Савова, Институт „Итера“, Камара на медиаторите в България, „Разлики при въвеждане на медиацията в предучилищното, училищното и висшето образование.

Доц. д-р Велислава Николаева, ВСУ „Черноризец Храбър“, „Фокус области на медиацията в системата на средното образование“

Адв. д-р Владимир Данев, „Практически аспекти на процедурата по медиация при установяване на нарушения от студенти по време на изпит“

Александър Иванов, учител в СУХНИ „Константин Преславски“, „Медиацията в профилираната подготовка по философия“

Снежана Руева, учител в ОУ “Братя Миладинови“ и Община Бургас, обществен възпитател към Комисия за противообществени прояви, обучител, сертифициран от Министерство на образованието по метода на психолога Томас Гордън “Трениране на успешни деца и младежи,и успешни родители“, медиатор към Районен и Окръжен съд Бургас, „Методът на Томас Гордън и мястото му в медиацията“

Жасмина Райкова, Икономически университет-Варна, „Нагласи за приложението на медиация в университета“

Волен Савов, yченик, журналист, учител, писател, „Образователната система с медиация“

МОДУЛ 2

Медиацията в здравеопазването

доц. д-р Елица Куманова, Николина Ангелова, Кирил Панайотов, Русенски университет „Ангел Кънчев“, „Принципи на медицинската медиация в българското законодателство“

д-р Марияна Анастасова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, „Здравните медиатори – връзка между уязвимите групи и здравните и социалните служби „

 

МОДУЛ 3
Медиацията в съдебната система

 

Десислава Манасиева, „Работата на съдебния център за медиация-Варна“

доц. д-р Андрей Александров, ИДП при Българската академия на науките, “За съотношението между извънсъдебните способи за решаване на колективни трудови спорове според ЗУКТС и медиацията”

доц. д-р Галина Ковачева, ВСУ „Черноризец Храбър“„Приложимост на онлайн медиацията при спорове, произтичащи от киберпрестъпление“

Katarzyna Szymańska, Head of the Department of Economics and Management on Ignacy Mościcki University of Applied Sciences in Ciechanów, „Mediation in Enforcing Obligations and Maintaining Liquidity of Supply in the Context of Pandemic and Russian-Ukrainian War“

Д-р Марияна Ширванян, Административен съд Варна, „Правни аспекти на медиацията като специфичен правен институт“

Гл. ас д-р Диана Димитрова, Икономически университет-Варна, „Препращане към медиация от съдилищата – тенденции и перспективи“

Албена Пенова, медиатор, обучител на медиатори, Председател на УС на СНЦ „Българска асоциация за медиация“: „Избор на медиатор- правна рамка, добри практики“

Пенка Христова, адвокат и медиатор в Център за медиация към ВОС, „Родителските конфликти: качествен мир, вместо качествена война“

 

МОДУЛ 4
Медиацията в публичния сектор

 

Юлия Стоева, Юрисконсулт, Медиатор, Фондация „Гея“, „Еко медиацията – мост между граждани, НПО сектор и администрацията и бизнеса. Реална и гъвкава възможност за решаване на екологични въпроси и спорове на национално и трансгранично ниво.“

Д-р Недялка Александрова, Икономически университет – Варна, „Икономически ефекти от прилагането на медиацията за управление на конфликтите в организациите“