Отчет за изпълнение на дейностите по договор за сътрудничество между ИУ-Варна и Институт „Итера“ за периода декември 2017- май 2019 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Икономически университет- Варна и Институт “Итера” отчитат успешен първи етап от Меморандума за сътрудничество за популяризиране на медиацията.

В края на 2017 г. Институт “Итера” и Икономически университет- Варна подписаха меморандум за сътрудничество.

Двете институции поеха ангажимента заедно да работят за популяризиране на добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове, създаването на условия за развитие на медиацията в България.
В резултат от действието на меморандума за първи път се реализира и проекта „Медиация в университетските зали“. За малко повече от една година, в резултат на съвместната им работа по него, бяха обучени студенти в медиаторски техники и преговорни умения.

Проектът „Медиация в университетските зали“ стартира с Дни на отворените врати, в рамките на които се проведе обучение по управление на конфликти и водене на преговори за студенти. Събитието се състоя на 21 и 28 март 2018 година в Икономически университет- Варна, конферентна зала 446. Студентите научиха как да идентифицират навреме конфликтни ситуации и как да ги овладяват, получиха инструментариум, с който да водят преговори уверено и с успех. Обучението беше проведено от Лиляна Савова- председател на УС на Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“, и Венета Иванова – медиатор и обучител, част от екипа на Института.

В първото обучение за студенти по водене на преговори се включиха 61 студента от различни специалности.

Работата с младите хора продължи и през следващата академична година (2018/2019г.).

Специализирани обучения за студенти ОКС “Бакалавър“ и ОКС “Магистър“ в областта на медиацията бяха организирани и се проведоха на 28.11.2018 г. и на 12.12.2018 г. в ИУ – Варна. Акценти в проведените обучения бяха „Специфика на медиацията при търговски спорове“ и „Специфика на медиацията при трудови спорове“. В рамките на двата обучителни дни екип от специалисти на Институт „Итера“ – Лиляна Савова и Венета Иванова, съвместно с представители на катедра „Правни науки“ запознаха участниците с основни подходи и техники на медиацията. Темите, включени в програмите, целяха да помогнат на участниците да идентифицират навреме конфликтните ситуации и да получат инструментариум, с който да водят преговори уверено и с успех. Участниците бяха запознати с процедурата по медиация – предимства, специфики, етапи, през които преминава.
Темите, включени в обучителните програми, надграждат знанията и уменията на студентите в областта на изучаваните от тях правни дисциплини. По този начин студентите получават допълнителни умения и възможност да съчетават в бъдещата си професионална и лична реализация множество техники в зависимост от ситуацията в която са поставени.

Икономически университет – Варна, чрез катедра „Правни науки“ участва в I-во и II-ро национално състезание по медиация с отбори от студенти– различни специалности, водени от своя треньор гл. ас. д-р Диана Димитрова – член на академичния състав на първичното звено.

На вторият финален кръг от второто състезание, провел се на 18.11.2018 г., студентката Станислава Петрова спечели трето място като медиатор.

Аудиторията от обучавани лица беше разширена и с представители на академичните среди и административния персонал на висшето училище.

Част от административните кадри преминаха специализирани обучения по ефективна комуникация и управление на конфликти. Темите, включени в програмата помогнаха на участниците да придобият умения как да идентифицират навреме конфликтните ситуации в своята ежедневна работа и да управляват конфликти.

Проведено беше обучение „Медиация в организацията или какво стои в основата на ефективната комуникация”. В него участници бяха 20 представители на администрацията на университета. След анонимната анкета, проведена сред обучените, участниците споделят, че са получили напълно приложими умения за убедително общуване и разрешаване на конфликти.

На 18.05.2019 г. в ИУ-Варна се проведе и обучение за преподаватели и служители „Ефективната комуникация- специализирани техники за мотивация”. След тренинга участниците придобиха нови знания и умения, за да могат уверено да прилагат основни практически техники за ефективна комуникация, преодоляване на бариерите в комуникацията, активно слушане и усъвършенстване на уменията за задаване на правилните въпроси.

В този период от действието на Меморандума за сътрудничество в ИУ-Варна бе разкрита нова специалност „Съдебна администрация“ в ОКС „Бакалавър“.
Акредитирана бе и още една докторска програма „Трудово право и обществено осигуряване“ в област на висшето образование 3.6„Право“, (наред с придобилата популярност докторска програма по „Търговско право“). Всичко това е в контекста на глобалната идея да се следва традицията положена от основателите на първото висше икономическо училище за преподаване на правни дисциплини сред студентите икономисти и да се обвързва правната материя с потребностите на тяхната бъдеща професия. В съвременен аспект целта е да се подобри правната подготовка на младите хора, обща и специална и те да разполагат с нужните правни знания, умения и компетенции за справяне с реалностите и потребностите в бъдещата им професия.

Предвидено е участие на студенти от специалност СА в разнообразни проекти на Институт Итера, касаещи практически мероприятия и теоретични семинари, свързани с медиацията, предвид все по– широкото и навлизане в обществения сектор и нуждите от познаване на нейните техники от изучаващите специалността. Същевременно в учебния план на специалност СА е заложена и дисципината Медиация и извънсъдебно решаване на спорове като даваща фундаментални теоретични познания и нужната за ангажираните в сферата на съдебната администрация съвременна и в крак с динамиката на процеса подготовка.

Чрез Меморандума за сътрудничество с Институт ”Итера”, Икономическият университет-Варна, постига своята цел да бъде по-различен и по-иновативен в сравнение с всички останалите университети.

Това партньорство доказва, че двете институции са полезни, както на студентите, така и на всички заинтересовани страни, когато те приложат придобитите знания.

Темата за медиацията беше поставяна и обсъждана на множество форуми, организирани от Катедра “Правни науки” в университета.

Председателят на Институт “Итера” Лиляна Савова и доц. Андриана Андреева в поредица от публични изяви аргументираха необходимостта от специализираните познания, които има медиатора.

След успешното приключване на първи етап от сътрудничеството между Икономически университет – Варна и Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“ двете институции продължават реализацията на поставената цел, като подготвят още много инициативи за популяризиране на медиацията в България.