През последните дни на своята работа, 48-то Народно събрание на Република България окончателно прие значими промени в Закона за медиацията, които въвеждат така наречената „задължителна медиация“. Според обнародваните изменения в извънреден брой на „Държавен вестник“, те ще влязат в сила от 1 юли 2024 г.

blank
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

През последните дни на своята работа, 48-то Народно събрание на Република България окончателно прие значими промени в Закона за медиацията, които въвеждат така наречената „задължителна медиация“. Според обнародваните изменения в извънреден брой на „Държавен вестник“, те ще влязат в сила от 1 юли 2024 г.

Значимостта на тези промени се корени във факта, че съдебната система често се натоварва с дела, които биха могли да бъдат решени по-ефективно и с по-малко разходи за страните, ако се използват алтернативни методи за разрешаване на спорове, като медиацията. С въвеждането на задължителната медиация се цели да се стимулират страните да търсят взаимно приемливи решения преди да се насочат към съдебен процес.

Нововъведенията включват задължително участие в първа среща по медиация по определени категории съдебни дела, като например разпределение на ползването на съсобствена вещ, парични вземания произтичащи от съсобственост, делба на имущество, и други специфични случаи, свързани със собствеността и управлението на етажна собственост, както и въпроси свързани с търговско право.

Освен задължителните случаи, съдът има възможност да прецени и в други случаи дали да изпрати страните на задължителна медиация, като разводи, спорове относно родителски права, искове за издръжка, и други, където се смята, че медиацията може да допринесе за решението на спора.

Промените предвиждат, че медиацията ще се провежда в специални центрове към окръжните съдилища, като медиаторите ще бъдат юристи, акредитирани към тези центрове. Времетраенето на медиационния процес е ограничено до максимум два месеца, като се цели да се осигури бърз и ефективен начин за разрешаване на споровете.

При постигане на споразумение чрез медиация, то може да бъде одобрено като съдебна спогодба, което придава на споразумението силата на окончателно съдебно решение. Това дава допълнителна сигурност на страните и подчертава значението на медиацията като ефективен механизъм за разрешаване на конфликти.

Разноските за процедурата по медиация се поемат от съдебния бюджет, като има и стимули за страните да се възползват от медиацията, включително възстановяване на част от внесената държавна такса при успешно споразумение.

Въвеждането на задължителната медиация е стъпка към оптимизиране на съдебния процес в България, като се търси по-мирно и конструктивно решение на спорове, което може да спести време, разходи и да съхрани отношенията между страните. Този подход подчертава важността на диалога и съгласието в правораздаването, предлагайки алтернативен път към разрешаване на конфликти, далеч от строгостта и формалността на съдебната зала.

Повече информация за процедурата по медиация можете да откриете в нашият блог.

Как можете да станете сертифициран медиатор и какви за законовите изисквания относно обученията по медиация и обучаващите организации можете да откриете тук.