ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕДИАЦИЯТА В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СФЕРИ“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ИНСТИТУТ „ИТЕРА“

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КАМАРА НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕДИАЦИЯТА В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СФЕРИ“
11 май 2021 г.

П Р О Г Р А М А

10:00 – 10:15 ч.    Откриване на дискусионния форум
Зала 1 ИУ-Варна/ Дистанционно присъединяване в Google meet
meet.google.com/snt-dzvb-non

1. Приветствие от организаторите
2. Приветствие от академичното ръководство
3. Приветствия от официални гости

10:15 – 12:00 ч.    Доклади и дискусии- Зала 1, конферентна връзка

ОФИЦИАЛЕН ПАНЕЛ

Приветствие от организаторите на конференцията
Приветствие от ректора на ИУ- Варна- проф. д-р Евгени Станимиров
Приветствия от председатели на съдилища: Ванухи Аракелян – Председател на Апелативен съд -Варна; Марин Маринов – Председател на окръжен съд -Варна, Елена Янакиева – председател на Административен съд -Варна

ДОКЛАДИ И ПАНЕЛИ ЗА ДИСКУСИИ

Модератори: доц. д-р Андрияна Андреева- ИУ-Варна, УЦМ; Лиляна Савова– Институт “Итера“ и Камара на медиаторите в България

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ И ИЗКАЗВАНИЯ

– Доц. д-р Диана Ковачева – Омбудсман на Република България: „Медиацията в България: повече решения в подкрепа на правата на човека“
– Доц. д-р Ана Джумалиева: „Приложение на медиацията в производството по дискриминация“ – Председател на Комисията за защита от дискриминация
– Проф. д-р Дарина Зиновиева: „Медиация и медиатори в здравеопазването- практически въпроси“- Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
– Доц. д-р Надежда Йонкова: „Медиация и изкуствен интелект“ – Заместник – директор на Институт за държавата и правото при БАН

МОДУЛ: „МЕДИАЦИЯТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“

– Марин Маринов: “Медиацията като част от съдебната реформа“
– Доц. д-р Галина Ковачева: „Конфликтът във взаимодействието между престъпника и жертвата и институтът на медиацията“
– Доц. д-р Владимир Досев: „Езикови характеристики на медиацията“
– Марияна Ширванян: „Медиацията в контекста на правото на ефективни вътрешноправни средства за защита“
– Марияна Ширванян, Владимир Данев: „Медиациата в контекста на правото на ефективни вътрешноправни средства за защита“
– Владимир Данев: „Медиацията като алтернатива на дисциплинарното производство“
– Д-р Гергана Върбанова: “Дигитална трансформация в процеса на медиация“
– Гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова: „По някои въпроси за медиацията в търговските отношения“

МОДУЛ „МЕДИАЦИЯТА В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“

– Гл. ас. д-р Даниела Маринова Петрова: „Международно правна уредба на медицията в ЕС“
– Станислава Касикова: „Медиацията и потребителската защита“
– Никола Живков и Мариета Живкова: „За медиацията като нова култура за решаване на спорове“

МОДУЛ „МЕДИАЦИЯТА В ОБРАЗОВАНИЕТО“

– Доц. д-р Андрияна Андреева „Приложение на методите на медиацията – от висшето образование до пазара на труда“
– Лиляна Савова: „Модел за въвеждане на медиацията в предучилищното образование“
– Венета Иванова: „Развиване на емоционална компетентност и умение за управление на конфликти чрез методите на медиацията във възрастта 3-7 години“
– Гл. ас. д-р Диана Димитрова „Медиацията като учебна дисциплина във висшите училища“
– Д-р Недялка Александрова: „Знанието за медиацията в обучението по международен бизнес“
– Жасмина Райкова: „Медиацията в образованието“
– Марчела Петрова: „Приложение на медиацията в детската градина“

МОДУЛ „МЕДИАЦИЯТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“

– Доц. д-р Галина Йолова: „За някои възможни аспекти на медиацията при здравноосигурителните правоотношения“
– Гл. ас. д-р Даниела Маринова Петрова: „Правна регламентация на здравният медиатор и неговото въздействие върху устойчивото развитие на социалният капитал“

ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕ В ДИСКУСИИТЕ

– Магдалена Давидова – председател на Районен съд – Варна
– Веселка Златева – председател на Районен съд – Пазарджик
– Михаил Алексов – Председател на Районен съд Перник
– Калин Баталски – председател на Окръжен съд – Перник
– Десислава Жекова – съдия в Окръжен съд – Варна
– Свилена Димитрова от Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд
– Явор Джамалов – зам. председател на Районен съд – Перник
– Нора Великова – координатор на Центъра за медиация към ВОС
– Веселина Тодорова – координатор на Центъра за медиация към РС-Варна
– Даниела Александрова, зам. председател Софийски районен съд
– Албена Нинова, адвокат
– Мадлен Славова, адвокат
– Ели Желязкова, адвокат
– Александър Иванов, СУ за ХНИ “К. Преславски“ Варна
– Теодора Атанасова, юрисконсулт „Фрапорт“
– Елка Кръстева, адвокат, медиатор
– Константин Кондов, ПГСС „Свети Георги Победоносец“
– Радина Добринска, студент
– Светослав Маринов – Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – гр. Варна.
– Милена Илкова
– Наталина Пешкова Пекова, медиатор
– Десислава Исаева, медиатор от Центъра за медиации към СРС и СГС
– Лилия Симеонова Георгиева – адвокат при Софийска адвокатска колегия; медиатор към ЦСМ при СРС и СГС
– Ирен Бекриева