Програма на Трета Национална научна конференция „Медиацията в различните обществени сфери“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

 

П Р О Г Р А М А

11 май 2023 г.

Програма в pdf-файл за сваляне

 

Час Събитие Място
   
10:00 – 10:30 ч. Откриване на дискусионния форум Зала 1 ИУ-Варна/

Дистанционно присъединяване в Google meet

meet.google.com/apm-hinq-hpr

 

 

  1. Приветствие от организаторите

2. Приветствие от академичното ръководство

  3. Приветствия от официални гости
     
10:30 – 12:00 ч. Пленарен панел Зала 1, конферентна връзка
12:00 – 13:30 ч. Обедна почивка Кафе „Академика“
13:30 – 16:00 ч. Заседания по модули Зала 1, конферентна връзка
16:00 ч. Закриване на конференцията, Зала 1, конферентна връзка

 

ОФИЦИАЛЕН ПАНЕЛ

Приветствие от академичното ръководство на ИУ-Варна

Приветствия от официални гости

ДОКЛАДИ И ПАНЕЛИ ЗА ДИСКУСИИ

Модератори: доц. д-р Андрияна Андреева- ИУ-Варна, Университетски център по медиация, Лиляна Савова – Институт “Итера“ и Камара на медиаторите в България.

 

Пленарен панел:

 • Проф. д-р Мария Славова, Юридически факултет, Софийски университет „Климент Охридски“, „Българската перспектива на медиацията“.
 • Доц. д-р Андрей Александров, Институт за държавата и правото при Българската академия на науките, Югозападен университет „Неофит Рилски“, „За бъдещето на медиацията по индивидуални трудови спорове в светлината на последните промени в Закона за медиацията, Гражданския процесуален кодекс и Кодекса на труда“.

 

Модул „Медиация в образованието“:

 • Лиляна Савова, Венета Иванова, Институт „Итера“, Камара на медиаторите в България, „Въздействие на „Мост на мира“ в контекста на формиране на нови умения за саморегулация и управление на конфликти във възрастта 7-9 г.“
 • гл. ас. д-р Петя Ангелова, Икономически университет – Варна, “ Бариери в комуникацията между преподаватели и студенти „.
 • Д-р Даниела Петрова, Технически университет – Варна, „Медиацията в социалната сфера-перспективи и предизвикателства“.
 • Румяна Толева, Йога преподавател; Адвокат; Вписан медиатор, „Медиация и медитация (по класическата йога на Патанджали)“.
 • Ивелина Стоянова Русева, Експерт в отдел „Образование и младежки дейности“, „Медиацията в образователните институции – начин за намаляване на агресията сред децата“
 • Тодор Милков, докторант – отчислен с право на защита Варненски Свободен университет „Черноризец Храбър”, Факултет „Международна икономика и администрация“ Катедра „Администрация, управление и политически науки“, „Място и роля на съвременния образователен медиатор“.

 

Модул „Медиация в публичния сектор“:

 • Проф. д-р Таня Йосифова – Юридически факултет, УНСС, „Приложението на медиацията при доставчиците на посреднически он-лайн услуги“.
 • Доц. д-р Драгомир Кръстев, ВМУ „Никола Йонков Вапцаров“, „Посредничеството като инструмент за регулиране на военни конфликти“.
 • Доц. д-р Елица Куманова, Данаил Куманов, Русенски университет „Ангел Кънчев“, „Изследване на приложимостта на процедури по медиация в областта на националната сигурност“.
 • Доц. д-р Катя Антонова, гл. ас. д-р Павлина Иванова, Икономически университет – Варна, „Медиация на работното място: възможности и ефекти“.
 • Доц. д-р Андрияна Андреева, Икономически университет – Варна, „Е-медиация и изкуствен интелект – иновативни способи за превенция и разрешаване на индивидуални трудови спорове“.
 • Доц. д-р Андрияна Андреева, Икономически университет – Варна, Венета Иванова, Институт „Итера“, Камара на медиаторите в България, „Азбука на конфликта и на примирието в трудовите отношения“.
 • Гл. ас. д-р Пламена Недялкова, Икономически университет – Варна, „Проблеми на медиацията при трудови спорове в организациите от публичния сектор“.
 • Юлия Стоева, Юрисконсулт, Медиатор, Фондация „Гея“, „Медиация при бежански кризи, бедствия, аварии и други екстремални ситуации. Роля и значимост за предотвратяване на конфликти, облекчаване на страданията на пострадалите и подпомагане на възстановяването на засегнатите общности.
 • Юлия Стоева, Юрисконсулт, Медиатор, Фондация „Гея“, „Методика за овладяване на конфликти в екстремални ситуации в контекста на медиацията“.
 • Виктория Атанасова, докторант Икономически университет – Варна, „Ролята на гражданското общество в процеса на вземане на решения за градската среда“.
 • Йоанна Нинова, студент ВСУ „Черноризец Храбър“, „Медиацията в наказателния процес в Европа и у нас“.

 

Модул „Медиация в здравеопазването“:

 • Доц. д-р Галина Йолова, Икономически университет – Варна, „Медиационни практики при разрешаване на конфликти лекар-пациент“.
 • Антон Тодоров, Център от семеен тип. „Медиацията в социалните дейности“.
 • Тодор Милков, докторант отчислен с право на защита Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Факултет „Международна икономика и администрация“, Катедра „Администрация, управление и политически науки“, Диана Алатова – студент Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Филиал Шумен, Катедра „Здравни Грижи“, „Здравният медиатор-ключов фактор за българското модерно здравеопазване“.

 

Модул „Медиация в съдебната система“:

 • Албена Пенова, медиатор, обучител на медиатори, Председател на УС на СНЦ „Българска асоциация за медиация“, „Съдебна и извънсъдебна медиация – етапи в процедурата“
 • Ас. д-р Недялка Александрова, Икономически университет-Варна, „Приложение на медиацията в спорове за интелектуална собственост“
 • Д-р Даниела Петрова, Технически университет – Варна, „Правна рамка на задължителната медиация у нас и страните членки на ЕС. Перспективи и предизвикателства“.
 • Петя Стоянова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, „Как медиацията изгражда правна култура?“