Роля на медиаторите в училищна среда или какво правят учениците-медиатори накратко.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Медиацията между връстници е процес за разрешаване на конфликти, използван в училища и други организации, където лица на близка възраст или статус („връстници“) помагат на другите да разрешат спорове или междуличностни конфликти.

Това е проактивен подход, който може да предотврати ескалацията на проблемите, насърчавайки развиването на емоционални компетентности и създаване на условия за по-сигурна и спокойна училищна среда.

Ролята на медиаторите в училищната среда включва няколко основни отговорности:

Улесняване на комуникацията: Подпомагане на страните в конфликт да изразят своите гледни точки и чувства по ясен и уважителен начин.

Насърчаване на разбирането: Подпомагане на всяка страна в разбирането на гледната точка на другата, което е от решаващо значение за разрешаването на конфликти.

Поддържане на неутралитет: Запазване на неутралност и невземане на страна в конфликта.

Насърчаване на решения: Насочване на страните към обсъждане на решения и намиране на взаимно приемливо решение и за двете страни.

Гарантиране на поверителност: Запазване на поверителността, за да се гарантира доверие в процеса.

Насърчаване на положителна среда: Принос към положителна училищна среда, като помага на връстниците си да разрешават конфликтите конструктивно.

Училищните медиатори играят важна роля за насърчаване на хармонична училищна култура, подобряване на комуникационните умения и насърчаване на разбирателството между учениците.