Успешно приключи първият етап от съвместните инициативи между Институт „Итера” и ИУ- Варна.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

В края на 2017 г.  бе подписан Меморандум за сътрудничество между Икономически университет – Варна и Институт „Итера”.

С това споразумение, двете институции поеха ангажимента заедно да работят за популяризиране на добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове и ефективното управление на конфликти.

В първи етап от общото сътрудничество между двете институции бяха проведени две обучения със студентите на ИУ-Варна и 20 представители на администрацията.

В първото обучение за студенти по водене на преговори се включиха  61 студента от различни специалности.

Темите, включени в програмата помогнаха на участниците да придобият умения как да  идентифицират навреме конфликтните ситуации и да управляват конфликти.  Участниците получиха инструментариум, с който да водят преговори уверено и с успех.

Според присъствалите, обучението има висока стойност за начинаещи предприемачи- както за комуникацията им с външни партньори, така и вътре в екипа.

Второто проведено обучение бе „Медиация в организацията или какво стои в основата на ефективната комуникация”.

Участниците в него получиха напълно приложими умения за убедително общуване и разрешаване на конфликти. По време на обучението бяха проведени практически упражнения и симулирани ситуации, в които обучаващите се пряко прилагаха научените умения и получаваха обратна връзка за напредъка по тях.

Обученията бяха проведени  от Лиляна Савова и Венета Иванова- водещи обучители в Институт „Итера“.

След успешното приключване на първи етап от сътрудничеството между Икономически университет – Варна и Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“, предстоят още много инициативи за популяризиране на медиацията в България.